Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Written by Aleksandra Strąg, 21 października, 2019

Łubnice, dnia 21.10.2019 r.

Znak: 6220.1.40.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 33 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

  • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu w dniu 09.10.2019 r. wydał postanowienie znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie w dniu 02.10.2019 r. wydał opinię znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19.

Uzasadnienie

            Organami biorącymi udział w uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałek Województwa Łódzkiego.

Do Urzędu Gminy w Łubnicach w dniu 04.10.2019 r. wpłynęła opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie znak: PPIS.ZNS-470/2-2/19 z dnia 02 października 2019 r. oraz Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu znak: PO.RZŚ.436.48.2019.AO z dnia 09.10.2019 r. (które wpłynęło do Urzędu Gminy w Łubnicach w dniu 14.10.2019 r.).

W związku z powyższym Wójt Gminy Łubnice informuje o możliwości zapoznania się z ww. dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

Data publicznego obwieszczenia: 21.10.2019 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Umieszczono:

  1. BIP
  2. strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach
  4. tablica ogłoszeń w miejscowości Wójcin – Sołtys Sołectwa Wójcin
  5. gazeta EWE24
obwieszczenie-40

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.