Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Written by Aleksandra Strąg, 21 października, 2019

Łubnice, dnia 21.10.2019 r.

Znak: 6220.1.38.2019

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) w związku z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Łubnice w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice,

Zawiadamia, że:

  • Wyznacza nowy termin rozpatrzenia sprawy w terminie nie późniejszym niż do 28.02.2020 r.

W toku prowadzonego postępowania na wniosek z dnia 15.04.2019 r. Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 położonej w obrębie miejscowości Wójcin w jednostce ewidencyjnej Łubnice, w związku z pismem:

– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, znak: WOOŚ.4221.76.2019.PJe.4 z dnia 3 października 2019 r. w sprawie wezwania do uzupełnienia (wyjaśnień) do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

– Marszałka Województwa Łódzkiego, znak: RŚVI.7220.29.2019.EŁ z dnia 14.10.2019 r. w sprawie wyznaczenia nowego przewidywanego terminu na wydanie opinii do dnia 31.12.2019r.,
Wójt Gminy Łubnice pismem z dnia 04.10.2019 r., znak: 6220.1.32.2019 wezwał Pełnomocnika, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Inwestora, do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

            Wskazany powyżej termin rozstrzygnięcia (tj. 28.02.2020 r.) jest wymogiem należytego i wyczerpującego rozpoznania sprawy, w tym dokonywanych przez stronę uzupełnień raportu. Termin uwzględnia okres przygotowywania uzupełnienia raportu, okres przeznaczony na pracę operatora pocztowego i okres przeznaczony na analizę materiału dowodowego i przygotowanie rozstrzygnięcia.

Data publicznego obwieszczenia: 21.10.2019 r.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego doręczenie uznaje się za dokonane, po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Umieszczono:

  1. BIP
  2. strona internetowa Urzędu Gminy w Łubnicach
  3. tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Łubnicach
  4. tablica ogłoszeń w miejscowości Wójcin – Sołtys Sołectwa Wójcin
  5. gazeta EWE24
obwieszczenie-38

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.