Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Written by Aleksandra Strąg, 6 września, 2019

Obwieszczenie

o wyłożeniu do publicznego wglądu uzupełnienia raportu
oddziaływania na środowisko

Stosownie do art. 10 §1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w zawiązku z art. 33, art. 34, art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.)Wójt Gminy Łubnice

zawiadamia, że:

zostało wyłożone do publicznego wglądu uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29.08.2019 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie trzech chlewni tuczu na podłodze rusztowej wraz z paszarnią oraz niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 1826/1 (obręb Wójcin) położonej w miejscowości Wójcin, gm. Łubnice.

Inwestor: Ryszard Duszyński

Pełnomocnik: Łukasz Nowak

Jednocześnie informuję, że uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29.08.2019 r. zostało przesłane do uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

W terminie 30 dni można zapoznać się z wszystkimi zebranymi dokumentami w Urzędzie Gminy Łubnice z/s 98-432 Łubnice ul. Gen. Sikorskiego 102 pok. 2 w godzinach pracy Urzędu.

 Zainteresowani w sprawie w/w inwestycji mogą składać uwagi i wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl. Uwagi złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Łubnice przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Data publicznego obwieszczenia: 06.09.2019 r.

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.