Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Konkurs: Upowszechnianie kultury fizycznej 2011

Written by admin, 8 marca, 2011

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz. 1536).

WÓJT GMINY ŁUBNICE
98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102

ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2011 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

I. Rodzaj zadania publicznego zgłaszanego do otwartego konkursu ofert:

1. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki nożnej oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

2. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie piłki siatkowej oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

3. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie szachów, warcabów oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

4. upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez organizację szkoleń w zakresie tenisa oraz poprzez udział w rozgrywkach prowadzonych przez uprawnione podmioty, a także poprzez organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprezach sportowych;

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

1. Na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w 2011 roku przeznacza się kwotę w wysokości 64 100,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto 00/100 złotych).

2. W roku 2010 na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej przeznaczono kwotę w wysokości 50 000 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań:

1.Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a) zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice,

b) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,

c) dysponują odpowiednimi zasobami kadrowymi,

d) przedstawią poprawnie wypełnioną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

2. Podmiot wnioskujący o przyznanie dotacji na realizację zadania własnego Gminy Łubnice zobowiązany jest przedłożyć ofertę wykonania zadania, zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku oferty niekompletnej, oferent zostanie wezwany do jej uzupełnienia. Termin uzupełnienia wynosi 7 dni od otrzymania wezwania.

5. Dotacja zostanie przyznana na organizację zadań mających na celu:

– upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez prowadzenie szkoleń (zajęć treningowych) w zakresie piłki nożnej, piłki siatkowej, szachów, tenisa, udział w  rozgrywkach sportowych prowadzonych przez uprawnione podmioty.

6. Środki finansowe przyznane w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie:

a) kar, mandatów oraz odsetek z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,

b) zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,

c) zakup środków trwałych, których jednostkowy koszt przekracza 3500,00 zł,

d) koszenie boiska,

e) Obsługi administracyjnej podmiotu w wysokości przekraczającej 5% wnioskowanej dotacji związane z obsługą i administracją realizowanego zadania, które związane są z wykonaniem działań o charakterze administracyjnym, nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługa finansowa i prawna projektu,

f) działalności gospodarczej,

g) inne nie związane z realizacja zadania.

7.  W związku z realizacją zadania w formie wsparcia, przynajmniej 1% zaplanowanych kosztów zadania powinno być finansowane ze środków własnych organizacji (np. środków finansowych własnych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji) lub ze środków z innych źródeł.

8. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

9. Z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana Gmina zawrze umowę, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25).

10. W przypadku wyboru dwóch lub więcej ofert dotyczących realizacji tego samego zadania, środki przeznaczone przez Gminę na realizację tego zadania zostaną podzielone pomiędzy oferentów.

IV. Termin i warunki realizacji zadania

1. Zadanie ma być realizowane zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta, w okresie od dnia podpisania umowy do dnia określonego w ofercie, nie dłużej niż do 28 grudnia 2011 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone będą w umowie.

2. Dotowane z budżetu gminy mogą być tylko te zadania, które realizowane będą na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice  
3. W trakcie realizacji zadań, w ramach prowadzonego nadzoru merytorycznego zwraca się szczególną uwagę na:
a) realizowanie zadań merytorycznych zgodnie z harmonogramem opracowanym przez oferenta,
b) wykorzystanie przyznanych kwot dotacji zgodnie z przeznaczeniem oraz z zapisami umowy stanowiącej podstawę przekazania dotacji,
c) prawidłowe, rzetelne oraz terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,
d) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków finansowych.

V. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej w roku 2011 w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach ul. gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice – w terminie do dnia 30 marca 2011 r. do  godz. 10.00 lub za pośrednictwem poczty.

2. O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

3. Oferta musi zostać sporządzona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25)

4. Do oferty należy dołączyć:

a) kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,

b) W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta / oferentów.

Uwaga: odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany.

c) Oświadczenie:

– o nie prowadzeniu działalności w celu osiągnięcia zysku,

– o braku zajęć komorniczych wobec oferenta oraz braku zaległości w płatnościach na rzecz ZUS i Urzędu Skarbowego,

– o wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem dotacji na realizację Zadań publicznych w ostatnich trzech latach.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Oferty podlegają ocenie Komisji Konkursowej (powołanej odrębnym zarządzeniem);

2) Posiedzenie Komisji rozpocznie się w dniu 30 marca 2011 r. o godz. 10.15 w Urzędzie Gminy w Łubnicach, ul. gen. Sikorskiego 102, sala posiedzeń;

3) Ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt biorąc pod uwagę ocenę oferty dokonaną przez Komisję Konkursową oraz wysokość środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania (w terminie do 14 dni od daty zakończenia prac Komisji);

4) Od rozstrzygnięcia Komisji konkursowej nie przysługuje odwołanie;

5) Kryteria stosowane przy wyborze oferty:

a) Ocena możliwości realizacji i jakości zadania przez organizację (przygotowanie organizacyjne, zaplecze techniczne i kadrowe),  (ocena w skali 0-5 pkt),

b) Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego  (ocena w skali 0 -10 pkt),

c) Uwzględnienie środków finansowych własnych organizacji, wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków organizacji (ocena w skali 0 – 3 pkt),

d) Ocena realizacji zleconych zadań publicznych realizowanych w poprzednich latach, pod względem rzetelności, terminowości oraz sposobu rozliczenia otrzymanych środków – ocena w skali 0-4 pkt;

e) Wymagana minimalna liczba punktów uprawniająca do otrzymania dotacji wynosi 12;

6) Odrzuceniu podlegają oferty:

– złożone na niewłaściwych formularzach bądź złożone po terminie,

– nie odpowiadające zadaniom wskazanym w ogłoszeniu konkursowym,

– dotyczące zadania, które nie jest objęte celami statutowymi podmiotu składającego ofertę,

– przesłane drogą elektroniczną;

7) Konkurs jest ważny także wtedy, gdy do konkursu zostanie zgłoszona jedna oferta;

8) Wójt Gminy Łubnice zastrzega możliwość nierozstrzygnięcia konkursu.

UWAGA: przygotowanie ofert następuje na koszt oferenta.

 

Załączniki:

  1. Wzór oferty;
  2. Projekt umowy;
  3. Wzór sprawozdania.
  4. Oswiadczenie do oferty

 

 

 

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.