Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Łubnicach

Written by admin, 20 maja, 2019

Wójt Gminy Łubnice

Ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach , ul. Leśna 1, 98-432 Łubnice

 1. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Łubnice

Ul. Gen. Sikorskiego 102 , 98-432 Łubnice

 1. Nazwa i Adres szkoły:

Zespół Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach

Ul. Leśna 1,98-432 Łubnice

 1. Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017r., poz.1597).

 1. Wymagane dokumenty:

Zgodnie z §1 ust.2 pkt.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587), oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać wymagane dokumenty:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach;
 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

– stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo

-stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

– imię (imiona) i nazwisko,

– datę i miejsce urodzenia,

– obywatelstwo,

– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

f) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999r. o języku polskim (Dz. U. z 2011r. poz. 224i 455, z 2015 r. poz.1132 oraz z 2017 r. poz.60) – w przypadku cudzoziemca;

g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1311, z późn .zm);

k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016, poz. 1721, 1948, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 1530)- w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.;

l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego- w przypadku nauczyciela;

m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego- w przypadku nauczyciela
i nauczyciela akademickiego;

n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017, poz.1189 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842, z późn. zm.)- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
z pełni praw publicznych;

p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 1. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach, winny być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane oraz każda strona parafowana. Na żądanie komisji konkursowej, kandydaci obowiązani są przedłożyć oryginały dokumentów, których kopie zawiera oferta. Jeżeli na składanych dokumentach widnieją różne nazwiska należy dołączyć dokumenty potwierdzające zmiany.
 2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Armii gen. Andersa w Łubnicach” w terminie do 10 czerwca 2019 r. do godziny 17:00:

– bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Łubnicach ul . gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, lub przesłać pocztą, listem poleconym, na adres: Urząd Gminy w Łubnicach, ul . gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice.

W przypadku przesłania oferty pocztą, liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Łubnicach.

 1. W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 2. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Łubnice.
 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Do pobrania:

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.