Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Written by admin, Czerwiec 18, 2018

logoWojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi

Oddział w Wieruszowie

tel., fax. 62 78 41 334

e-mail: o-wieruszow@piorin.gov.pl

KOMUNIKAT O ZAGROŻENIU UPRAW ROŚLIN

Województwo: łódzkie

dla-Szefowej-2-077-(Large) 123

Powiat: Wieruszów

Agrofag: Mszyce

Roślina: Pszenica ozima

Data publikacji komunikatu: 08.06.2018r.

Na plantacjach pszenicy ozimej stwierdzono występowanie mszyc.

Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszyc należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Na pszenicy ozimej można spotkać następujące gatunki mszyc: mszycę zbożową,
czeremchowo-zbożową, różano-trawową. Mszyca zbożowa żeruje głownie na kłosach, ale także na liściu flagowym. Mszyca czeremchowo-zbożowa zasiedla głównie dolne liście u podstawy źdźbeł, później liście wyżej położone i kłosy. Mszyca różano-trawowa żeruje głównie na najstarszych liściach. Występuje zwykle niezbyt licznie, ma mniejsze znaczenie.

Warunki sprzyjające rozwojowi mszyc to:

  • sucha pogoda i umiarkowana temperatura (w wysokiej temperaturze mszyce giną)
  • stosowanie wysokich dawek nawozów azotowych

Zabiegi zwalczające przy użyciu środków ochrony roślin wykonuje się w przypadku przekroczenia progu ekonomicznej szkodliwości tj.:

  • od fazy strzelania w źdźbło do fazy przed kłoszeniem, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 źdźbło (dla mszycy czeremchowo – zbożowej,)
  • od fazy pełni kłoszenia do początku fazy dojrzałości mlecznej, jeśli stwierdzamy na 100 losowo wybranych źdźbłach – średnio 5 mszyc na 1 kłos (dla mszycy zbożowej)

Ograniczyć występowanie mszyc można także poprzez ochronę gatunków organizmów pożytecznych m.in.: biedronek, bzygowatych, złotooków.

Środki ochrony roślin:

Dostęp do informacji o środkach ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

1)Wyszukiwarka dająca możliwość łatwego uzyskania informacji o zalecanych środkach ochrony roślin w danych uprawach, na danego agrofaga – kliknij tutaj (http://www.minrol.gov.pl/pol/Informacje-branzowe/Wyszukiwarka-srodkow-ochrony-roslin),

2)Etykiety stosowania środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – kliknij tutaj (http://www.bip.minrol.gov.pl/DesktopDefault.aspx?TabOrgId=648&LangId=0).

Uwagi:

Zaleca się wykonywać zabiegi środkami ochrony roślin z uwzględnieniem stosowania w pierwszej kolejności metod biologicznych, agrotechnicznych i hodowlanych.

Zgodnie z ustawą z dnia 8 maca 2013r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017r. poz. 50):

1) Środki ochrony roślin mogą być stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli zostały dopuszczone do obrotu i stosowania przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2) Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

3) Środki ochrony roślin stosuje się sprzętem sprawnym technicznie i poddanym kalibracji.

4) Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 w/w ustawy.

5) Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do stosowania środków ochrony roślin z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin oraz prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata. W dokumentacji tej obowiązkowo należy wskazywać sposób realizacji wymagań integrowanej ochrony roślin poprzez podanie co najmniej przyczyny wykonania zabiegu środkiem ochrony roślin.

Kierownik Oddziału w Wieruszowie: Barbara Dylewska