Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA Z XXXVII SESJI RADY GMINY W ŁUBNICACH Z DNIA 29 czerwca 2018 r.

Written by Rada, Lipiec 2, 2018

 

W dniu 29 czerwca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

– Nr XXXVII/182/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2017 ;

– Nr XXXVII/183/2018 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Łubnice absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za rok 2017;

– Nr XXXVII/184/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łubnice na lata 2018-2026

– Nr XXXVII/185/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy Łubnice na rok 2018

– Nr XXXVII/186/2018 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Nr XXXII/158/2017 z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania p.n.: „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Dzietrzkowice, Łubnice, Wójcin i budowa sieci kanalizacyjnej z przyłączami Wójcin- ul. Wieluńska

– Nr XXXVII/187/2018 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice

– Nr XXXVII/188/2018 w sprawie zezwolenia na najem lokalu użytkowego położonego w budynku administracyjnym przy ulicy gen. Sikorskiego 102 w Łubnicach

Następnie przedmiotem porządku obrad XXXVII sesji były poniższe informacje :

– w sprawie funkcjonowania oświetlenia ulicznego w gminie Łubnice

– w sprawie usytuowania na terenie gminy Lubnice miejsc i liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

– w sprawie sprawozdania z audytu

Ponadto, na sesji zostały zgłoszone interpelacje radnych:

 1. Jana Musiałka:
 • Wnioskuje o dokonanie oznakowania nazw ulic w Sołectwie Łubnice oraz uzupełnienie wyposażenia placu zabaw;

Wolne wnioski i zapytania: głos zabrali radni:

1.Marian Baniak:

 • Dlaczego na festynach nie mogą stać z piwem na terenie szkoły?

2. Michał Piasta:

 • Proszę o dołożenie lampy oświetleniowej przy ulicy Sienkiewicza 26 w  Wójcinie

3.Jan Musiałek:

 • Co z skrzyżowaniem w Łubnicach?
 • Prośba o pomoc z PZD w łataniu dziur
 • Czy jest obowiązek napisu miejscowości na przystankach autobusowych?

4.Adam Zysiek

 • Prośba o wykoszenie traw w Ludwinowie na działce
 • Zwrócić się do PZD w sprawie usunięcia drzew na odcinku Łubnice-Ludwinów

5.Sołtys Wojciech Zimoch:

 • Proszę o obkoszenie przystanków

6.Sołtys Marian Mencała:

 • Nowy słupek na przystanku w Dzietrzkowicach koło posesji Państwa Farysiów

7.Piotr Hyłka

 • Zwrócić uwagę myśliwym aby wycieli drzewa

8.Grzegorz Machynia

 • Usunąć krzaki od ulicy Mickiewicza w kierunku Brzozówki

9.Piotr Woźny :

 • Na ulicy Północnej w Kolonii Dzietrzkowice zapada się ziemi koło studzienki
 • Proszę o zabezpieczenie kapliczki w Kolonii Dzierzkowice ziemią, która będzie wywożona z dróg

Ponadto zostało przedstawione zestawienie kosztów ze 100-lecia Orkiestry w Łubnicach oraz odczytanie pisma z Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w sprawie pozyskiwania środków finansowych w związku z szkodami w gospodarstwach.

 

Numery alarmowe

Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:

Julian Setlak – 606 655 039

Krzysztof Warga – 608 743 350

Konserwatorzy sieci wodociągowej:

Robert Kędzia – 602 524 293

Lucjan Kowal – 605 220 455