Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA Z XXXIV SESJI RADY GMINY W ŁUBNICACH Z DNIA 29 MARCA 2018 r.

Written by Rada, Kwiecień 9, 2018

W dniu 29 marca 2018 r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy, na której zostały podjęte następujące uchwały:

– Nr XXXIV/172/2018 w sprawie podziału Gminy Łubnice na stale obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych;

– Nr XXXIV/173/2018 w sprawie rozstrzygnięcia o niewyodrębnieniu w budżecie Gminy Łubnice na 2019 r. środków stanowiących fundusz sołecki;

– Nr XXXIV/174/2018 w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII/167/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 14 marca 2018 r. dotyczącej wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na działkach o numerach 1428/1 i 1509 położonych w obrębie wsi Łubnice stanowiących własność komunalną Gminy Łubnice

Następnie przedmiotem porządku obrad XXXIV sesji były poniższe informacje :

– w sprawie rocznej analizy systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice

– w sprawie wykonania budżetu Gminy Łubnice za 2017 r.

– w sprawie realizacji planu zadań inwestycyjnych w 2017 r.

Ponadto, na sesji zostały zgłoszone interpelacje radnych:

 1. Jana Musiałka w przedmiocie:
 • wystąpienia z wnioskiem do spółki Oświetlenie uliczne i drogowe sp. z o.o. w Kaliszu o przyspieszenie realizacji zadania tj. budowy odcinków oświetleniowych na ulicy Cmentarna- Ogrodowa- Wieluńska;
 • wystąpienia do Starostwa Powiatowego PZD w Wieruszowie celem położenia nakładki asfaltowej n drodze powiatowej Łubnice-Ludwinów w 2019 r.

  2. Tomasza Pawlika w przedmiocie:

 • przykrycia rowu na ulicy Strażackiej na odcinku 30 mb.

  3. Adama Zysiek w przedmiocie:

 • dokończenia prac przy ogrodzeniu boiska w Ludwinowie i na placu zabaw polegające na zakupie 12 mb płotu betonowego oraz zamontowaniu furtki w ogrodzeniu, zamków i klamek.

  4. Michała Piasty w przedmiocie:

 • dokończenia prac na placu zabaw w Wójcinie , wykonanie boiska do siatkówki
 • zamontowania oprawy świetlnej w Wójcinie na ul. Sienkiewicza 26
 • przedstawienia na kolejnej sesji Rady Gminy wniosku mieszkańców z ul. Strzelniczej dotyczącego naprawy nawierzchni oraz budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej.

W ramach punktu „Wolne wnioski i zapytania” głos zabrali radni:

 1. Zenon Szczukiecki w przedmiocie:
 • zagospodarowania ziemi na zasypanie rur pozostałej z poszerzenia ulicy Kołłątaja,
 • wystąpienie do Starostwa Powiatowego PZD w Wieruszowie o pozyskanie destruktu w związku z zaplanowanym frezowaniem ulicy Mickiewicza.

  2. Jan Musiałek w przedmiocie

 • wyfrezowania odcinka 100 m na cmentarzu i 200 m koło aptek

  3. Marian Baniak w przedmiocie:

 • dostarczenia radnym druków oświadczeń majątkowych.