Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA Z POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ W ŁUBNICACH Z DNIA 16 KWIETNIA 2018 r.

Written by Rada, Kwiecień 20, 2018

 

W dniu 16 kwietnia 2018 r. o godzinie 9.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy Łubnice odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Przedmiotem porządku posiedzenia były następujące sprawy:

-Kontrola przyznawanych zasiłków z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łubnicach oraz kontrola i ocena organizacji dożywiania dzieci w placówkach szkolnych za 2017 r.

-Kontrola ściągalności podatków i opłat w 2017 r. Kontrola zastosowanych ulg i umorzeń, analiza i kontrola  wpływów z podatków ze szczególnym uwzględnieniem nieuregulowania należności podatkowych przez osoby fizyczne i podmioty gospodarcze.

W pierwszej kolejności kierownik GOPS w Łubnicach pani Jadwiga Podejma szczegółowo omówiła zasady przyznawania zasiłków celowych i okresowych oraz organizację dożywiania dzieci w placówkach szkolnych w 2017 r. Poinformowała o tendencji wzrostowej wśród osób ubiegających się o zasiłki celowe oraz o zmniejszającej się tendencji wśród osób wnioskujących o zasiłki okresowe w 2017 r. Wskazała, że zmniejszeniu w zeszłym roku uległa również ilość dzieci korzystających z programu dożywiania w placówkach szkolnych.

Stan zaległości w podatku rolnym, leśnym ,od nieruchomości i od środków transportowych na dzień 31.12.2017 r. osób fizycznych i osób prawnych szczegółowo przedstawiła pani Helena Mamzer, inspektor ds. księgowości podatkowej i egzekucji podatków. Poinformowała, że zaległości z tytułu podatku rolnego i leśnego dotyczą w szczególności osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne tj. rolników, natomiast zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w większości stanowi podatek od gruntów i budynków osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Natomiast zaległości z tytułu podatku od środków transportowych dotyczą 4 podatników, przede wszystkim osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Następnie informację o zastosowanych ulgach i umorzeniach w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości w 2017 r. przedstawiła pani Krystyna Faryś, inspektor ds. podatków i opłat. Poinformowała, że zastosowano 10 umorzeń na kwotę 18 222,00 z i odsetki 1590 zł. Umorzenia były związane z sytuacjami losowymi i były zasadne. W podatku rolnym zastosowano natomiast 15 ulg z tytułu nabycia gruntów. Jednocześnie podkreśliła, że umorzenia są zależne od uznania wójta, natomiast ulgi są przyznawane ustawowo.

W dalszej części posiedzenia, pani Dorota Dudek inspektor UG, przedstawiła i omówiła stan zaległości poszczególnych wsi z podziałem na liczbę posesji dotyczący wody oraz ścieków na dzień 31.12.2017 r.. Poinformowała, że 22 posesje posiadają zadłużenie z tytułu wody i ścieków z powyżej 2 faktur. Jednocześnie wskazała, że zadłużenie utrzymuje się na jednakowym poziomie w porównaniu do lat poprzednich. Komisja złożyła wniosek do Wójta w sprawie wszczęcia postępowania o odcięciu wody w przypadku 2 nieuregulowanych płatności i wyczerpaniu postępowania polubownego wobec dłużnika. Następnie omówione zostały zaległości z tytułu opłat za śmieci, które na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 32.160,26 zł. Pani inspektor UG wskazała, że zaległości z tytułu śmieci posiadają 172 posesje i 10 zakładów.

W ramach wolnych wniosków i zapytań głos zabrali:

  1. Radny Piotr Faryś w sprawie:

– czy dnia 05.04.2018 r. został wykonany przegląd dróg powiatowych i gminnych?

– naprawy dziury na skrzyżowaniu Sikorskiego-Leśna-Wieluńska.

– oznakowania miejsc postojowych pod Urzędem Gminy w Łubnicach jako miejsc parkingowych, a z drugiej strony ulicy umieszczenia znaku zakazu postoju, co spowoduje poprawę bezpieczeństwa.

2. Radny Adam Nowak

– w sprawie przesunięcia znaku z ul. Łąkowej na ul. Kościuszki

3. Radny Michał Piasta

– w sprawie wymiany oświetlenia ulicznego?

– w sprawie wycinki drzew na ulicy Strzelniczej.