Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja w sprawie zmiany nazwy ulic na terenie Gminy Łubnice

Written by Rada, Wrzesień 1, 2017

WAŻNE!!! WAŻNE!!!

Informacja o zmianie nazwy ulic
na terenie Gminy Łubnice w miejscowościach
Andrzejów, Dzietrzkowice oraz Wójcin

Uprzejmie informuję, że w dniu 31.08.2017 r. wchodzi w życie uchwała Nr XXVII/134/2017 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie gminy Łubnice (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2017 r. poz. 3692).

Uchwała została podjęta w związku z przyjętą przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 r., poz.744).

Dokonano zmiany nazwy ulic w miejscowości:

1. Andrzejów z ul. Hanki Sawickiej na ul. Ladomierz

2. Dzietrzkowice z ul. Gen. K. Świerczewskiego na ul. Prostą

3. Wójcin:
a) z ul. 22 Lipca na ul. Krótką
b) z ul. A. Zawadzkiego na ul. Strzelniczą
c) z ul. F. Dzierżyńskiego na ul. Makową
d) z ul. Gen. K. Świerczewskiego na ul. Strażacką.

Zmiana nazwy ulicy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową, a to oznacza, że nie ma potrzeby wymiany dokumentów, np. dowodu rejestracyjnego pojazdu czy prawa jazdy.

Zmianę adresu należy natomiast zgłosić:
• w terminie 30 dni, licząc od dnia powstania zmiany do ewidencji gruntów i budynków Staroście Wieruszowskiemu
• niezwłocznie w sądzie prowadzącym księgę wieczystą.

Na właścicielu nieruchomości ciąży także obowiązek zmiany nazwy ulicy na tabliczce z numerem porządkowym budynku w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie uchwały.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą powinny dokonać zmian w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej CEIDG w terminie 14 dni.

O zmianie adresu należy też bez zbędnej zwłoki powiadomić różne instytucje, takie jak m.in. banki, zakłady pracy, urzędy skarbowe, zakłady ubezpieczeń społecznych, fundusze emerytalne, instytucje ubezpieczeniowe, dostawców energii elektrycznej i gazu, operatorów telefonii stacjonarnej i komórkowej, dostawców Internetu, telewizji kablowej itp.

Pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie powyższej ustawy są wolne od opłat.

Wójt Gminy Łubnice
Henryk Ciosek

Treść uchwały znajduje się również w Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Łubnice, zakładka – Prawo lokalne – uchwały – Rok 2017 – III kwartał (uchwała Nr XXVII/134/2017 Rady Gminy w Łubnicach w sprawie zmiany nazw ulic położonych na terenie gminy Łubnice (28.07.2017 r.).

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455