Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA O WYSOKOŚCI TARYF ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

Written by admin, Lipiec 2, 2018

INFORMACJA O WYSOKOŚCI TARYF ZA ZBIOROWE

ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA

ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

Wójt Gminy Łubnice informuje, że w dniu 22 maja 2018 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu wydał Decyzję Nr PO.RET.070.282.2.2018.ZG zatwierdzającą taryfę zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Łubnice, w której określił ceny za pobór 1 m3 wody oraz za 1 m3 odprowadzonych ścieków obowiązujące od dnia 27 czerwca 2018 roku do dnia do dnia 26 czerwca 2021 roku w sposób podany w tabeli poniżej:

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat
w okresie 1 – 12 m-ca obowiązywania w okresie 13 – 24 m-ca obowiązywania w okresie 25 – 26 m-ca obowiązywania
netto brutto netto brutto netto brutto
1. Cena za dostarczenie 1 m3 wody do celów socjalno-bytowych oraz inne niż socjalno-bytowe 3,54 3,82 3,40 3,67 3,32 3,59
2. Stawka opłaty abonamentowej przy wodzie 1,00 1,08 1,10 1,19 1,20 1,30
3. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków socjalno-bytowych 6,13 6,62 4,97 5,37 4,92 5,31
4. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków przemysłowych 13,85 14,96 12,81 13,83 12,88 13,91
5. Stawka opłaty abonamentowej przy ściekach 1,00 1,08 1,10 1,19 1,20 1,30

W rozliczeniach z Odbiorcami ww. usług stosowane będą ceny wynikające z zatwierdzonej taryfy i dopłat do 1 m3 pobranej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków, zgodnie z uchwałą nr XXXVII/187/2018 Rady Gminy w Łubnicach z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczonych przez gminę Łubnice. Zgodnie z ww. uchwałą Rady Gminy w Łubnicach dopłata z budżetu gminy Łubnice do 1 m3 dostarczonej wody wyniesie 0,74 zł netto, dopłata do 1 m3 odprowadzonych ścieków socjaln – bytowych wyniesie 2,13 zł netto oraz ścieków produkcyjnych wyniesie 2,85 zł netto.

Dzięki temu odbiorcy usług będą płacić za 1 m3 dostarczonej wody i 1 m3 odprowadzonych ścieków:

Wielkość cen i stawek opłat obowiązujących odbiorców usług w okresie : 27 czerwca 2018 r. – 26 czerwca 2019 r.
netto brutto
1. Cena za dostarczenie 1 m3 wody do celów socjalno-bytowych oraz inne niż socjalno-bytowe 2,80 2,86
2. Stawka opłaty abonamentowej przy wodzie 1,00 1,08
3. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków socjalno-bytowych 4,00 4,32
4. Cena za odprowadzenie 1 m3 ścieków przemysłowych 11,00 11,88
5. Stawka opłaty abonamentowej przy ściekach 1,00 1,08
20180613091016678

Numery alarmowe

Konserwatorzy sieci kanalizacyjnej:

Julian Setlak – 606 655 039

Krzysztof Warga – 608 743 350

Konserwatorzy sieci wodociągowej:

Robert Kędzia – 602 524 293

Lucjan Kowal – 605 220 455