Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Informacja o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu pn. ”Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”

Written by Administrator, 19 listopada, 2018

16 listopada 2018r. pomiędzy Województwem Łódzkim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego, a Gminą Łubnice została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Nr UD-RPLD.04.02.02-10-0047/17-00 pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Wójcinie”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Na warunkach określonych w umowie oraz zgodnie z Regulaminem konkursu, Instytucja Zarządzająca przyznała Beneficjentowi na realizację Projektu dofinansowanie w łącznej kwocie nieprzekraczającej 1 009 989,16zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 16/100), co stanowi 84% wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Całkowita wartość Projektu wynosi 1 477 175,71zł (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 71/100).

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 1 202 368,06zł (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 06/100).

Łączna wartość wydatków niekwalifikowalnych Projektu wynosi 274 807,65zł

Łączna wartość wkładu własnego wynosi 467 186,55zł

Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację budynku edukacyjnego w gminnie Łubnice. Budynek, który zostanie poddany termomodernizacji to Zespół Szkół w Wójcinie, do którego uczęszcza około 130 osób. Projekt będzie realizowany w Gminie Łubnice. Grupą docelową projektu są uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół w Wójcinie oraz pośrednio wszyscy mieszkańcy powiatu wieruszowskiego czy województwa łódzkiego, którzy skorzystają z efektów projektu, jakimi będzie m.in. lepszy stan powietrza spowodowany ograniczeniem niskiej emisji. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • docieplenie ścian zewnętrznych,
  • docieplenie stropodachu,
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • modernizacja instalacji c.o. wraz z wymianą źródła ciepła,
  • roboty remontowe wewnątrz budynku szkoły.

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.