Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA 7/2012

Written by admin, 7 grudnia, 2012

INFORMACJA

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

UCHWAŁA Nr ………………

 

RADY GMINY W ŁUBNICACH

z dnia……………………. 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieruszowie, Rada Gminy w Łubnicach uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy o następującej treści:

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Łubnice.

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1)   ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. Nr 39, poz. 391, poz. 951);

2)   nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, część powierzchni ziemi stanowiącą odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub część takich budynków;

3)   właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością mające obowiązek realizować obowiązki w zakresie utrzymania czystości i porządku, przy czym:

a)  na terenie budowy wykonywanie obowiązków właściciela nieruchomości należy do wykonawcy robót budowlanych,

b)  na terenie przystanków komunikacyjnych obowiązki uprzątnięcia i pozbycia się błota, śniegu i innych zanieczyszczeń, należą do właścicieli lub zarządców przystanków,

c)  na drogach publicznych obowiązki utrzymania czystości i porządku, pozbywania się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości przyległych do drogi publicznej należy do zarządcy dróg.

4)   właścicielu lokalu –w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz posiadający spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (D. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.);

5)   lokator, dysponujący lokalem – w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lub posiadający lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach;

6)   korzystający z lokalu- posiadający tytuł prawny do lokalu lub korzystający z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicją zapisaną w ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków; 7)   budynek mieszkalny jednorodzinny – to zgodnie z treścią art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 proc. powierzchni całkowitej budynku;

8)   budynek zamieszkania zbiorowego – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

9)   budynek użyteczności publicznej – to zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek przeznaczony dla administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym lub wodnym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy i socjalny;

10)  umowach – należy przez to rozumieć umowy, rozumiane zgodnie z treścią art. 6. ust. 1 ustawy, podpisane z podmiotem uprawnionym przez właścicieli nieruchomości;

11)  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (dalej: KPGO) – należy przez to rozumieć dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P.

Nr 101, poz. 1183);

12)  odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

13)  odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, które nawet po rozdrobnieniu ze względu na swoje rozmiary, masę lub obowiązujące w tym zakresie przepisy, nie mogą być swobodnie umieszczane w typowych pojemnikach na odpady komunalne np. stare meble, wózki dziecięce, sprzęt gospodarstwa domowego, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, deski, materace itp.;

14)  odpadach zielonych – zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 8b ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 185, poz. 1243) rozumie się przez to stanowiące odpady komunalne części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;

15)  odpadach opakowaniowych – należy przez to rozumieć opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkła, opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium, wymienionych w KPGO pośród 18 strumieni składających się na odpady komunalne, zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638, póź. zmian.);

16)  odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć (zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach) odpady komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;

17)  odpadach budowlano-remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów, rozbiórek lub budowy obiektów budowlanych;

18)  odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez to frakcję odpadów niebezpiecznych w rozumieniu ustawy o odpadach, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, a więc np.: baterie, akumulatory, świetlówki, resztki farb, lakiery, rozpuszczalniki, środki do impregnacji drewna, oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, leki, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania po aerozolach;

19)  nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;

20)  zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania;

21)  stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków, służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia;

22)  punkt selektywnego zbierania odpadów- należy przez to punkty, rozumieć w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951) z tym, że punkty te mogą być stacjonarne i mobilne. Punktem mobilnym jest także samochód odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed domów;

23)  harmonogramie – należy przez to rozumieć plan odbioru przez przedsiębiorcę odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie nieruchomości zamieszkałych;

24)  przedsiębiorcy należy przez to rozumieć przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranego w drodze przetargu, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jak również przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na wykonywanie usług związanych z wywozem nieczystości ciekłych;

25)  recykling – należy przez to rozumieć proces przetwarzania substancji lub materiałów zawartych w odpadach, w celu uzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu;

26)  zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;

27)  zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta utrzymywane w celach hodowlanych i produkcyjnych;

28)  innych wytwórcach odpadów – rozumie się przez to każdego, którego działalność powoduje powstanie odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

29)  poziomie redukcji masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania – należy przez to rozumieć zgodnie z zapisem art. 3c ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

30)  poziomie recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku (dalej – odzysk) – należy rozumieć zgodnie z zapisem art. 3b ustawy i stosownego rozporządzenia wykonawczego;

31)  sezon letni – obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 września;

32)  sezon zimowy – obejmuje okres od 1 października do 31 marca.

 

Rozdział 2

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania na ich terenie porządku, czystości oraz należytego stanu sanitarno-higienicznego poprzez:

1)   wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale 4 urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

2)   selektywne zbieranie i przekazywanie przedsiębiorcy następujących rodzajów odpadów:

a)  niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt b-ł,

b)  przeterminowanych leków i chemikaliów,

c)  zużytych baterii i akumulatorów,

d)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

e)  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,

f)  odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

g)  zużytych opon,

h)  odpadów ulegających biodegradacji, w tym zielonych,

i)  papieru i tektury,

j)  szkła,

k)  tworzywa sztucznego,

l)  odpadów wielomateriałowych,

ł)  metali;

3)   zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do urządzeń (pojemników) o wielkości i liczbie uzależnionej od ilości mieszkańców na danej nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie;

4)   przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem;

5)   przyłączenie nieruchomości do nowej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia przekazania jej do eksploatacji, a w przypadku braku możliwości przyłączenia do kanalizacji – wyposażenie nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych lub zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach;

6)   oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, w przypadku prowadzenia działalności rolniczo – hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu;

7)   uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków;

8)   zapewnienie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego miejsca odbioru odpadów i utrzymanie go w należytym stanie sanitarnym;

9)   uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, wraków pojazdów mechanicznych z terenu nieruchomości;

10)  utrzymanie w należytym stanie sanitarno – higienicznym poprzez zamiatanie, zbieranie, grabienie, zmywanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni nieruchomości;

11)  utrzymywanie w należytym stanie sanitarno-higienicznym poprzez: zamiatanie, zbieranie, zmywanie, malowanie, itp. zanieczyszczeń z powierzchni posadzek, podłóg, ścian i stropów przeznaczonych do wspólnego użytkowania pomieszczeń budynków wielolokalowych np. korytarzy, piwnic, klatek schodowych, okien piwnicznych;

12)  uprzątanie niezwłocznie po opadach przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości, a także z nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów) oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;

13)  bezzwłoczne usuwanie nawisów (sopli) z okapów, rynien i innych części nieruchomości, realizując w ten sposób zapisy § 2 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych;

14)  likwidowanie śliskości na drogach publicznych, ulicach, placach w okresie mrozów i opadów śnieżnych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, przy użyciu piasku zmieszanego ze środkami chemicznymi nie działającymi szkodliwie na tereny zieleni oraz drzewa, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków środków jakie mogą być używane na drogach publicznych ulicach i placach;

15)  usuwanie ze ścian budynków, ogrodzeń i innych obiektów ogłoszeń, plakatów, napisów, rysunków umieszczonych bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;

16)  oznaczenie nieruchomości, zgodnie z treścią art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego nieruchomości oraz zadbania o ich estetyczny, czytelny wygląd;

17)  utrzymanie nieruchomości niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczeń;

18)  utrzymanie w stanie nie utrudniającym bezpieczne korzystanie z pasa drogowego nieruchomości zadrzewionych i zakrzaczonych położonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych (chodników, dróg);

19)  usuwanie suchych drzew i krzewów – po uprzednim uzyskaniu stosownej decyzji odpowiedniego organu;

20)  utrzymanie rowów odwadniających przy drogach w stanie drożności poprzez wykaszanie, pogłębianie i usuwanie zatorów;

21)  niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

22)  wyposażenie nieruchomości na stałe w taką ilość urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych lub urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych o takiej pojemności, aby gwarantowały zachowanie na nieruchomości właściwego stanu sanitarno – higienicznego i nie prowadziły do zalegania odpadów i przepełnienia zbiorników;

23)  mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych:

a)   na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego pod warunkiem, że    powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi,

b)  na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych i specjalnie oznaczonych;

24)  naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, mogącą odbywać się wyłącznie pod warunkiem:

a)  niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,

b)  naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw,

c)  naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;

25)  stosowanie oraz gromadzenie obornika i płynnych odchodów zwierzęcych na terenie gospodarstwa rolnego w miejscach spełniających wymogi przepisów ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033 z późn. zm.), czyli na podłożu utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemności umożliwiającej przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;

26)  umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu przeznaczonych;

27)  pielęgnację i utrzymywanie estetycznego wyglądu parków, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów zarówno komunalnych, jak i będących własnością osób fizycznych i prawnych;

28)  postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);

29)  likwidację na własny koszt dzikich wysypisk odpadów komunalnych i innych, powstałych w obrębie nieruchomości, w przypadku gdy sprawca tworzenia ich nie jest znany. Poprzez likwidację rozumie się zebranie, transport i unieszkodliwienie lub wykorzystanie porzuconych odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;

30)  przestrzeganie wymogów obowiązujących przy pracach z wyrobami azbestowymi.

 

§ 4. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice zabrania się:

1)  mycia i czyszczenia samochodów w miejscach służących do użytku publicznego oraz w pobliżu otwartych zbiorników i cieków wodnych;

2)  wrzucania do pojemników lub kontenerów na odpady selekcjonowane innych odpadów, które nie spełniają wymagań przeznaczenia danych pojemników lub kontenerów do zbiórki określonego rodzaju odpadów;

3) wrzucania  do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru, tektury opakowaniowej i nieopakowaniowej, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych:

a)  kalki technicznej,

b)  opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu,

c)  foliowanych i lakierowanych katalogów i prospektów,

d) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,

e) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i

lakierach,

f) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych;

4) wrzucania do pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego:

a)   ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki),

b)   luster,

c)   szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,

d)   szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),

e)   szyb samochodowych;

5)  wrzucania do przydomowych kompostowników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji: odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone, z wyjątkiem pochodzących z pielęgnacji drzew i krzewów;

6) gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, odpadów roślinnych, odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także innych odpadów wytworzonych w związku z działalnością gospodarczą;

7) wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów, punktów gastronomicznych i usługowych oraz innych nieruchomości, do koszy ulicznych oraz pojemników innych właścicieli;

8 ) tworzenia dzikich wysypisk, tj. gromadzenia odpadów w miejscach do tego nie przeznaczonych;

9) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków, a także w pojemnikach; dopuszcza się spalanie odpadów z drewna (trociny, wióry, ścinki, kora) oraz papieru, tektury, niezawierających substancji niebezpiecznych, impregnatów, folii itp. jeśli nie jest to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;

10)  niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, urządzeń wyposażenia placów zabaw, targowisk, urządzeń do zbierania odpadów, tablic informacyjnych, wiat, przystanków, roślinności oraz znaków drogowych itp.;

11) umieszczania na pniach drzew oraz w ich koronach afiszy, reklam, ogłoszeń itp.;

12)  malowania graffiti w miejscach do tego nie przeznaczonych;

13)  odprowadzania ścieków do gruntu oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości we własnym zakresie;

14)  zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;

15)  zajmowania pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) celem składowania odpadów lub materiałów budowlanych;

16)  dokonywania zmian naturalnego ukształtowania terenu w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 5. W celu uniknięcia zaśmiecania terenów użytku publicznego, mieszkańcy gminy oraz inne osoby przebywające na terenie zobowiązani są do korzystania z koszy ulicznych lub w przypadku ich braku zabierania odpadów ze sobą.

 

Rozdział 3

Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadów

 

§ 6. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1)  właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez użyczenie od Gminy lub zakup tych pojemników;

2)  właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w urządzenia (pojemniki) do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych poprzez użyczenie od Gminy lub zakup tych pojemników;

3)  właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnej zbiórki odpadów;

4)  selektywna zbiórka odpadów komunalnych polega na segregowaniu „u źródła” wytwarzanych odpadów w chwili ich powstania na grupy:

a)   papier, tektura i tekstylia,

b)   odpady opakowaniowe ze szkła,

c)   tworzywa sztuczne,

d)   metale,

e)   opakowania wielomateriałowe,

f)   odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone;

5)  odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych z przedsiębiorcą zgodnie z dostarczonym harmonogramem;

6)  selektywne zbieranie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;

7) zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadów zielonych powstałych na terenie nieruchomości (uschnięte chwasty, liście, skoszona trawa) spełnia wymóg selektywnego zbierania odpadów zielonych;

8) odpady ulegające biodegradacji pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew nie mogą być kompostowane w przydomowym kompostowniku lub należy je przekazać przedsiębiorcy;

9)  z obowiązku określonego w ust. 8 zwolnieni są właściciele nieruchomości:

a)  używający drewna do celów energetycznych,

b)  spalający suche odpady roślinne, w sposób nie powodujący zagrożenia pożarowego i uciążliwości dla otoczenia;

10)  przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed złożeniem do pojemnika umyć;

11)  opróżnione opakowania, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, należy trwale zgnieść przed złożeniem do pojemnika;

12)  z odpadów opakowaniowych posiadających nakrętki, należy je odkręcić; można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość;

13)  prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin, obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

14) odpady z grupy wymienionej w ust. 13 należy gromadzić, a także przygotować do odbioru przez przedsiębiorcę w taki sposób, aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich lub przekazać do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

15)  akumulatory przemysłowe i samochodowe należy dostarczać do placówek handlowych i usługowych prowadzących ich sprzedaż lub wymianę;

16)  odpady wielkogabarytowe wystawiane są tak jak pozostałe selektywnie zbierane, bez umieszczania ich w pojemnikach lub mogą być przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

17)  dopuszcza się przekazywanie frakcji odpadów: chemikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, powstałych w gospodarstwie domowym do punktu selektywnej zbiórki odpadów;

18)  odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpowiedniego pojemnika przeznaczonego na tego typu odpady. Właściciel nieruchomości/dysponujący lokalem ma obowiązek odpowiednio wcześniej zamówić taki pojemnik u przedsiębiorcy, który z kolei ma obowiązek podstawić go w terminie 48 godzin;

19)  przedsiębiorca ma obowiązek w ramach zryczałtowanej opłaty odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające tej definicji przedsiębiorca ma obowiązek odebrać za dodatkową opłatą;

20) dopuszcza się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem lub zarządcą drogi.

 

 

Rozdział 4

Rodzaje i minimalne pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

 

§ 7. 1. Pojemniki na odpady muszą spełniać wymagania techniczne określone w obowiązujących normach.

2. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie jej w pojemniki, o których mowa w ust. 1, służące do gromadzenia odpadów komunalnych poprzez użyczenie od gminy lub zakup tych pojemników.

3. Dopuszcza się do stosowania przez właścicieli nieruchomości następujące urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych:

a)  pojemniki i kontenery przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne o pojemnościach od 120 litrów (0,12 m3) do 1100 litrów (1,1m3),

b)  pojemniki KP 5, KP 7, KP 10 o pojemności od 5000 litrów (5m3) do 10 000 litrów  (10 m3),

c)  pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemności od 1 500 litrów (1,5 m3) do 3 000 litrów (3 m3) oraz tzw. „gniazda”,

d) kosze uliczne o pojemności 35 litrów (0,035 m3) do 70 litrów (0,07 m3).

4. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o nominalnej pojemności, uwzględniając następujące normy dostosowane do miesięcznego cyklu odbioru:

1)   dla budynków mieszkalnych minimalna pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości:

a)  niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) – 30 litrów (0,03 m3) na

mieszkańca, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów

(0,12 m3) na każdą nieruchomość,

b)  segregowanych odpadów komunalnych – 20 litrów (0,02 m3) na mieszkańca, przy

czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3) na każdą

nieruchomość;

2)   dla budynków letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości:

a)  niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) – 30 litrów (0,03 m3)  na

mieszkańca, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów

(0,12 m3) na każdą nieruchomość,

b)  segregowanych odpadów komunalnych – 20 litrów ( 0,02 m3) na mieszkańca, przy

czym określa się minimalną pojemność pojemnika  na 120 litrów (0,12 m3) na każdą

nieruchomość;

3)   dla szkół wszelkiego typu – 3 litry (0,003 m3) na każdego ucznia i pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

4)   dla żłobków i przedszkoli – 3 litry (0,003 m3) na każde dziecko i pracownika, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

5)   dla lokali handlowych – 50 litrów (0,05 m3) na każde 10 m2 pow. całkowitej, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

6)   dla punktów handlowych poza lokalem – 50 litrów (0,05 m3) na każdego zatrudnionego, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

7)   dla lokali gastronomicznych – 20 litrów (0,02 m3) na jedno miejsce konsumpcyjne, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

8)   dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 litrów

(0,12 m3);

9)   dla biur i zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3) na każdych dziesięciu pracowników;

10)  dla obiektów agroturystycznych prowadzących działalność hotelarską, hoteli, domów opieki, pensjonatów itp. 20 litrów (0,02 m3) na jedno łóżko, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

11) dla przychodni i gabinetów lekarskich – 15 litrów (0,015 m3) na każdą osobę wykonującą pracę, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

12)  dla obiektów sportowych (stadiony, hale widowiskowo – sportowe, korty, itp.) 1 litr (0,001m3) na osobę korzystającą z obiektu, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 120 litrów (0,12 m3);

13)  dla cmentarzy – 5 litrów (0,005 m3) na każde 10 mogił, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 1100 litrów (1,1 m3);

14)  dla nieruchomości zamieszkałej, na której prowadzi się działalność gospodarczą stosuje się pojemniki odpowiednie dla ilości osób zamieszkujących oraz odrębne pojemniki odpowiednie dla prowadzonej działalności;

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady, przy czym określa się minimalną pojemność pojemnika na 60 litrów (0,06 m3).

5. Jeżeli objętość pojemników nie wystarcza na przyjęcie rosnącej ilości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zamawia u przedsiębiorcy ustawienie dodatkowych pojemników. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna zapewnić ich nie przepełnianie oraz utrzymywanie czystości i porządku wokół pojemników.

§ 8. Określa się rodzaje i pojemność urządzeń przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości i dysponujących lokalami:

1)  urządzenia do selektywnego gromadzenia odpadów (pojemniki) winny posiadać pojemność od 120 litrów (0,12 m3) do 240 litrów (0,24 m3) oraz winny być oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:

a)   z przeznaczeniem na papier, tekturę i tekstylia,

b)   na szkło i opakowania szklane,

c)   z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne,

d)   na odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone,

e)   na opakowania wielomateriałowe;

2)  przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w aptekach na terenie gminy lub przekazywać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów;

3)  zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punkcie selektywnej zbiórki odpadów lub w szkołach i innych jednostkach organizacyjnych gminy;

4)  odpady budowlane należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie;

5)   do gromadzenia odpadów komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszych oraz na przystankach komunikacyjnych służą kosze uliczne o pojemności od 35 litrów (0,035 m3) do 75 litrów (0,07 m3).

6)  na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;

7)  za opróżnianie koszy ulicznych i czystość wokół miejsc ich usytuowania odpowiada gmina;

8)  za opróżnianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystość wokół miejsc ich usytuowania, jak też terenu przystanku odpowiadają zarządcy przystanków.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieszczania urządzeń w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.), a więc:

1)  na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, z uwzględnieniem możliwości ich segregacji. Miejscami, tymi mogą być:

a)  zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi bądź ażurowymi,

b)  wyodrębnione pomieszczenia w budynku,

c)  utwardzone place do ustawienia kontenerów lub pojemników;

2)  odległość miejsc na pojemniki i kontenery na odpady stałe, o których mowa wyżej, powinna wynosić co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy z sąsiednią działką. Zachowanie odległości od granicy działki nie jest wymagane, jeżeli osłony lub pomieszczenia stykają się z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej;

3)  w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości określonych wyżej: od okien i drzwi do 3 m, od granicy działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon na granicy działek, jeżeli stykają się one z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, bądź też przy linii rozgraniczającej od strony ulicy.

2. Odpady należy przetrzymywać w miejscu łatwo dostępnym dla użytkowników nieruchomości i pracowników przedsiębiorcy bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy je wystawiać w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej, jak i wewnętrznej; usługi te, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wymagań technicznych jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, mają obowiązek wykonywać przedsiębiorcy odbierający odpady, którzy dostarczyli właścicielom nieruchomości pojemniki.

4. Pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów.

5. Pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.

6. Pojemniki na odpady winny być okresowo dezynfekowane (co najmniej dwa razy w roku).

7. Pojazdy do odbierania odpadów zebranych selektywnie powinny być przykryte siatką lub zabezpieczone w inny sposób, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.

8. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych pracownicy przedsiębiorcy mają obowiązek natychmiast usunąć.

§ 10. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 4 osoby – w rozmiarze 120 litrów (0,12 m3) ;

2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3) ;

3) nie mniej niż 8 osób – w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3)  + 120 litrów (0,12 m3) .

§ 11. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:

1) nie więcej niż 6 osób – w rozmiarze 120 litrów (0,12 m3) ;

2)  nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 10 osób – w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3);

3)  nie mniej niż 11 osób – w rozmiarze 240 litrów (0,24 m3)  + 120 litrów (0,12 m3).

 

 

Rozdział 5

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niżej wymienionych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości w następujący sposób i z częstotliwością:

1)  niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – raz w miesiącu, w wypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego częstotliwość odbioru odpadów zostanie zwiększona;

2)  przeterminowane leki – przez okres całego roku w wyznaczonych punktach na terenie gminy;

3) zużyte baterie i akumulatory – przez okres całego roku przekazywać do punku selektywnego zbierania odpadów;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – wystawić przed posesję w terminie ogłoszonej zbiórki przynajmniej raz w roku lub przekazywać przez okres całego roku do punku selektywnego zbierania odpadów;

5) opony – wystawić przed posesję w terminie ogłoszonej zbiórki przynajmniej raz
w roku lub przekazywać przez okres całego roku do punku selektywnego zbierania odpadów;

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe – wystawić przed posesję w terminie ogłoszonej zbiórki przynajmniej raz w roku lub przekazywać przez okres całego roku do punku selektywnego zbierania odpadów;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe – do objętości 2 m3 przekazywać do punku selektywnego zbierania odpadów, powyżej tej objętości właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe  z remontów prowadzonych samodzielnie oraz zagospodarowanie tych odpadów;

8) papier, tektura i tekstylia, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne
– przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – przynajmniej raz
w miesiącu;

9) szkło, w tym szkło bezbarwne oraz szkło kolorowe – przekazywać wskazanemu przez gminę przedsiębiorcy – przynajmniej raz na trzy miesiące;

10) odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone – zagospodarować we własnym zakresie w kompostowniach przydomowych lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów;

11) metale – przekazywać przez okres całego roku do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub punktu skupu złomu.

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.

§ 13. Właściciele nieruchomości, obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, przynajmniej  raz na 6 miesięcy.

§ 14. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (obiekty służące do użytku publicznego, właściciele nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza) mają obowiązek utrzymania czystości i porządku na tych terenach i obiektach w szczególności poprzez:

1)  ustawienie na tych nieruchomościach odpowiedniej ilości pojemników, koszy na śmieci uwzględniając normatywne pojemności określone w § 7 oraz systematyczne ich opróżnianie w sposób niedopuszczający do przepełnienia;

2)  skuteczne zapobieganie zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku funkcjonowania działalności gospodarczej;

3)  selektywne gromadzenie odpadów;

4)  systematyczne usuwanie błota, lodu, śniegu i innych nieczystości z dojazdów i dojść do nieruchomości i obiektów zlokalizowanych na jej terenie.

§ 15. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania znajdujących się tam urządzeń, służących do zabawy dzieci, w należytej czystości i estetyce oraz we właściwym stanie technicznym.

§ 16. Organizator imprezy o charakterze masowym lub innych imprez plenerowych jest zobowiązany do:

1)  zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilości szaletów oraz pojemników na odpady, przyjmując następujące normatywy:

a)  jeden pojemnik o pojemności 120 litrów (0,12 m3) na 30 osób uczestniczących w imprezie,

b)  jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie;

2)  utrzymania czystości i porządku podczas imprezy;

3)  oczyszczenia i sprzątnięcia terenu przyległego, jeżeli można ustalić jednoznacznie, że zanieczyszczenia powstały w związku z tą imprezą;

4)  pozbycia się zgromadzonych odpadów w sposób zgodny z przepisami ustawy, opróżnienie i uprzątnięcie szaletów.

§ 17. Odpady inne niż komunalne, powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie danej nieruchomości, nie mogą być gromadzone w pojemnikach służących gromadzeniu odpadów komunalnych, lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach lub miejscach. Szczegółowe zasady postępowania z tymi odpadami określają przepisy odrębne.

§ 18. 1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie poprzez wybudowanie oczyszczalni przydomowej lub czasowe gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych posiadających nieprzepuszczalne dno i ściany, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

2. Wielkość zbiornika bezodpływowego winna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób, by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepełnienia zbiornika nieczystościami ciekłymi i wylewania się ich na powierzchnię gruntu. Podobnie przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców na danej nieruchomości. Określając wielkość i przepustowość tych urządzeń należy przyjąć zużycie wody w następujących ilościach:

a)  mieszkańcy -3,0 m3/osobę/miesiąc,

b)  sklepy spożywcze – 2,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

c)  pozostałe sklepy – 0,9 m3 /zatrudnionego/miesiąc,

d)  kawiarnie – 0,8 m3/miejsce/miesiąc,

e)  apteki – 3,0 m3/zatrudnionego/miesiąc,

f)  przychodnie lekarskie – 0,5 m3/zatrudnionego/miesiąc,

g)  zakłady fryzjerskie i kosmetyczne – 4,5 m3/ zatrudnionego/miesiąc,

h)  pozostałe zakłady usługowe – 0,45 m3 /zatrudnionego/miesiąc,

i)  bary, restauracje, jadłodajnie – 3,0 m3/miejsce/miesiąc,

j)  zakłady produkcyjne:

–  bez natrysków – 0,45 m3/zatrudnionego/miesiąc,

–  z natryskami – 1,5 m3/zatrudnionego/miesiąc.

3. W przypadkach nie wymienionych przyjmuje się normy zapisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z 2002 r.)

§ 19. Zabrania się odprowadzania płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z obornika do zbiorników bezodpływowych, w których gromadzone są ścieki bytowe.

§ 20. Oczyszczalnie przydomowe lub szczelne zbiorniki bezodpływowe nieczystości ciekłych muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.

§ 21. 1. W celu wykonania obowiązku, o którym mowa w § 13  właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Łubnice na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, a w przypadku kontroli do okazania takiej umowy oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa wyżej udostępnia się na stronie internetowej Urzędu Gminy w Łubnicach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łubnicach.

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.  Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie odbioru osadów, a w przypadku kontroli do okazania umowy na wywóz osadów oraz dowodów uiszczenia opłaty za te usługi.

3. Pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w uchwale w sprawie wymagań jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych harmonogramem.

 

 

Rozdział 6

Obowiązki prawne i skutki ich nieprzestrzegania

 

§ 22. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady mają, zgodnie z treścią art. 6m ustawy, obowiązek:

a)  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b)  w terminie 14 dni od dnia zmiany liczby wcześniej zadeklarowanych osób zamieszkałych na danej nieruchomości, a tym samym zmiany ilości wytwarzanych na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Organizator imprezy masowej, zgodnie z przepisami art. 25 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), jest zobowiązany wystąpić z wnioskami o opinię i powiadomić stosowne służby oraz wystąpić do wójta o zgodę, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.

§ 23. Konsekwencje nie realizowania obowiązków:

1) w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania ich we właściwym stanie, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub wyposażenia nieruchomości w przydomową oczyszczalnię ścieków, uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników podlega kontroli wykonywanej przez upoważnione służby; w przypadku stwierdzenia niewykonywania tych obowiązków Wójt Gminy Łubnice występuje o ukaranie w trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, albo wydaje decyzję nakazującą ich wykonanie; jej wykonanie podlega egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 z późn. zm.);

2) Wójt Gminy Łubnice dokonuje kontroli wykonywania obowiązku zawarcia przez właścicieli nieruchomości, które winny być wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe, umów na usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz wykonywania przez nich obowiązku uiszczania z tego tytułu opłat;

3)  w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w  § 22 ust. 1 pkt. a i b, Wójt Gminy Łubnice wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2012 r. Nr 125, poz. 749);

4)  w przypadku stwierdzenia niewykonywania obowiązków opisanych w pkt. 2, Wójt Gminy Łubnice wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat, ich wysokość, terminy uiszczania oraz sposób udostępniania urządzeń w celu ich opróżnienia; w takich przypadkach gmina organizuje właścicielom nieruchomości opróżnianie zbiorników bezodpływowych; decyzji tej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności; decyzja obowiązuje przez rok i ulega przedłużeniu na rok następny, jeżeli właściciel nieruchomości na co najmniej trzy miesiące przed upływem daty jej obowiązywania nie przedstawi umowy, w której termin rozpoczęcia wykonywania usługi nie jest późniejszy niż data utraty mocy obowiązującej decyzji; do opłat wymierzonych wyżej wymienioną decyzją stosuje się przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1999 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2012 r. Nr 125, poz. 749);

5) dowody uiszczania opłat za odbiór odpadów i opróżnianie zbiorników bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez okres trzy lat;

6) w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do usunięcia ich w ustalonym terminie od momentu stwierdzenia nieszczelności;

7)  w sytuacji gdy właściciel nieruchomości nie wykona uszczelnienia w ustalonym terminie, może wykonać te prace za niego gmina i obciążyć go kosztami.

 

Rozdział 7

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 24. Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiada tytuł prawny, kompostowania odpadów biodegradowalnych.

§ 25. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowiązane są informować właścicieli nieruchomości o obowiązkach selektywnego zbierania wybranych rodzajów odpadów.

 

 

Rozdział 8

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

 

§ 26. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 27. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) w odniesieniu do psów:

a)  zarejestrowanie w urzędzie gminy w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa rasy uznanej za agresywną. Wszyscy właściciele psów rasy agresywnej muszą zgłosić jego posiadanie w ciągu 3 miesięcy od daty uchwalenia niniejszego regulaminu. W przypadku nie zarejestrowania psa jego właściciel podlega karze administracyjnej,

b)   uzyskanie zezwolenia Wójta Gminy na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687),

c)  opłacanie podatku od posiadania psów, jeśli rada gminy ustaliła jego wysokość,

d)   systematyczne szczepienie przeciwko wściekliźnie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 z późn. zm), która nakłada obowiązek szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych, zaświadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,

e)  powiadamianie rejonowego lekarza weterynarii o pojawieniu się u psa objawów wzbudzających podejrzenie o zachorowanie na wściekliznę,

f)  na teren użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy należące do rasy psów niebezpiecznych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu,

g)  oznakowanie tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi;

2)  w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:

a)  stały i skuteczny dozór,

b)  nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów-przewodników,

c)   nie wprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy,

d)   natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników;

e)   zabezpieczenia przed wydostaniem się z pomieszczeń gadów, ptaków, owadów utrzymywanych w pomieszczeniach mieszkalnych lub użytkowych,

f)   utrzymywanie zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach;

3)   hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie na obszarach wyłączonych spod zabudowy;

4.  Postanowienia § 27 pkt. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

§ 28. Zwierzęta pozostawione bez opieki, wobec których nie zastosowano zabezpieczeń wyżej wymienionych, podlegają schwytaniu i dowiezieniu do schroniska dla bezdomnych zwierząt, z którym Gmina Łubnice podpisze stosowną umowę.

§ 29. Właściciele, którzy w nienależyty sposób sprawują opiekę nad swoimi psami ponoszą koszty ich schwytania, dowozu do schroniska, utrzymania i ewentualnego leczenia.

§ 30. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje program zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy podjęty uchwałą rady gminy.

§ 31. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych poprzez przekazanie firmie utylizacyjnej należy do:

1) osób posiadających zwierzęta;

2)  zarządcy drogi, gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni lub w obrębie pasa drogowego;

3)  gminy w odniesieniu do pozostałych terenów.

 

Rozdział 9

Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 

§ 32. 1.  Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego pod następującymi warunkami:

1)  posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);

2)  wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

§ 33. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, zobowiązani są przestrzegać zapisów niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1)  przestrzegać przepisów sanitarno-epidemiologicznych;

2)  gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;

3) składować obornik w odległości co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej drogi publiczne na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

4)  przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku – wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;

5) pszczoły trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

 

Rozdział 10

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

 

§ 34. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na swój koszt i w terminach wynikających z potrzeb, w szczególności w miesiącach jesiennych.

§ 35. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Łubnice określi, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz  poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.

§ 36. W przypadku terenów użyteczności publicznej obowiązek ten spoczywa na Gminie Łubnice.

§ 37. Właściciele nieruchomości zobowiązani są umożliwić kontrolę w zakresie sposobu i skuteczności działań deratyzacyjnych.

Rozdział 11

Postanowienia końcowe

 

§ 38. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy Łubnice.

2. Upoważnieni przez Wójta Gminy Łubnice pracownicy oraz jednostki do kontroli na mocy odrębnych przepisów są uprawnieni do wykonywania czynności w zakresie stosowania Regulaminu.

§ 39. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie podlega karze grzywny na podstawie art. 10 pkt. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 40. Orzekanie o sankcjach karnych za naruszanie postanowień niniejszego Regulaminu następuje w trybie określonym przepisami Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§ 41. W sprawach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 42. W zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi stosuje się ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 185, poz. 1243).

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łubnice.

§ 44. Traci moc uchwała Nr XXXVII/157/2006 Rady Gminy w Łubnice z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2006 roku, Nr 276, poz. 2153).

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z wyjątkiem Rozdziału 3, 4 i 5, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.