Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

II sesja Rady Gminy w Łubnicach

Written by Rada, Listopad 28, 2018

Łubnice, dnia 28.11.2018r.

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie informuję, że na dzień 3 grudnia 2018r.(poniedziałek) na godz. 10.00 zwołuje się II sesję Rady Gminy w Łubnicach, która odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w  Łubnicach.

Porządek obrad sesji:

____________________

  1. Otwarcie, stwierdzenie prawomocności
  2. Przyjęcie porządku obrad sesji
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
  4. Informacja Wójta Gminy Łubnice z działalności w okresie między sesjami
  5. Interpelacje
  6. Podjęcie uchwał:

– w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta jako podstawy obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Łubnice na rok 2019

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

– w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomości i  deklaracji na podatek od nieruchomości

– w sprawie diet dla radnych Rady Gminy w Łubnicach

– w sprawie diety dla sołtysów sołectw z terenu Gminy Łubnice przysługujące sołtysom uczestniczącym w sesjach Rady Gminy

– w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Wójta Gminy Łubnice

– w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i  o  wolontariacie na 2019 rok

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Łubnice

  1. Wolne wnioski i zapytania
  2. Zakończenie obrad sesji.

Marian Baniak

Przewodniczący Rady Gminy

w Łubnicach

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

PSZOK