Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Do Wykonawców Postępowania Przetargowego

Written by admin, Wrzesień 7, 2018

Łubnice, dnia 06.09.2018 r.

Znak sprawy: UZ.271.5.2018

Do Wykonawców

Postępowania Przetargowego

Informacja o ofertach złożonych w postępowaniu

dot.: postępowania dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia nr 605183-N-2018 z dnia 16.08.2018 r., zmienione ogłoszeniem nr 500196180-N-2018 z dnia 16.08.2018 r. i nr 500202336-N-2018 z dnia 24.08.2018 r.

Zamawiający zamierza przeznaczyć na zrealizowanie zamówienia kwotę:

I część: 54.000,00 zł

II część: 6.600,00 zł

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi pn.: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Łubnice wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa Wykonawcy Wartość oferty brutto Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególnie fakultatywne (pkt)
1 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW

Biuro Regionalne w Łodzi

Oddział w Bełchatowie

97-400 Bełchatów

ul. Wojska Polskiego 27a

Część I:

60.000,00 zł

Część II:

3.780,00 zł

Część I:

36

Część II:

70

2. Concordia Polska

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Wrocław

51-319 Wrocław

ul. Sycowska 46

Część I:

0,00 zł

Część II:

3.780,00 zł

Część I:

0

Część II:

70

3. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Przedstawiciel w Warszawie

04-157 Warszawa

ul. Sulejkowska 56/58

Część I:

66.189,00 zł

Część II:

4.233,60 zł

Część I:

51

Część II:

70

Pozostałe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia,
warunków płatności (art. 86 ust. 5 lit. „c” ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. Dz. U. z dnia 2017 r. poz. 1579 ze zm.) określone zostały przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

 

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455