Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2015

Written by admin, Czerwiec 4, 2018

Marzec 2016 r.

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŁUBNICE

przygotowana w oparciu o art.3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 250) za rok 2015.

Spis treści:

 1. Cel przygotowania Analizy……………………………………………………………….…3
 2. Podstawa prawna sporządzenia Analizy………………………………………….…………3
 3. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice………………………………………………………………………………4
 4. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania………………………………………………………………………………….6
 5. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi……………7
 6. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych (wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.)….….8
 7. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2015……………………..8
 8. Analiza liczby mieszkańców………………………………………………………………..9
 9. Analiza liczby właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12 u.c.p.g. …………………………………………………….…………………………..9
 10. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy………………..10
 11. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu gminy………………………………………………………………………………..…..…10
 12. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Łubnice w 2015r……11
 13. Podsumowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice w 2015 roku………………………………………………………………………12
 14. Cel przygotowania Analiza

Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice za rok 2015. Analiza ta została przygotowana w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Podstawa prawna sporządzenia Analizy

Analiza została przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – powoływanej dalej jako u.c.p.g., gdzie określony został wymagany zakres przedmiotowej analizy.

Coroczna analiza ma dokonać weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy Łubnice w zakresie możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, jak również potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi oraz kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Analiza ma również dostarczyć informacje o liczbie mieszkańców, liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie wykonują obowiązków określonych w ustawie, a także o ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie Gminy, a szczególnie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Analiza ma dostarczyć niezbędnych informacji dla stworzenia efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice.

Zakres przedmiotowej analizy częściowo pokrywa się z rocznym sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, sporządzanym przez gminę, na podstawie art. 9q cyt. Ustawy, celem jego przedłożenia marszałkowi województwa oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

 1. Ogólna charakterystyka systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice

Nowy system gospodarowania odpadami zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 r. W ramach nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy uzyskali możliwość selektywnego zbierania odpadów „u źródła” czyli bezpośrednio na terenie nieruchomości.

Selektywnym odbiorem odpadów komunalnych „u źródła” zostały objęte następujące frakcje odpadów:

 1. zmieszane odpady komunalne:

zmieszane odpady komunalne odbierane są według harmonogramu uzgodnionego między Wykonawcą a Zamawiającym z częstotliwością odbioru raz w miesiącu.

b) odpady segregowane w tym:

– odpady komunalne zbierane jako frakcja „sucha”:

 • papier i tektury oraz opakowania z papieru i tektury (gazety, czasopisma, zeszyty, katalogi, stare książki, pudełka kartonowe, składane tektury itp.),
 • tworzywa sztuczne oraz opakowania z tworzyw sztucznych (butelki po napojach, butelki po środkach czystości i chemii gospodarczej, opakowania po produktach spożywczych, folie i torebki z tworzyw sztucznych, itp.)
 • opakowania wielomateriałowe (kartony po sokach, napojach i produktach mlecznych, itp.)
 • metale i opakowania metalowe (puszki i folię aluminiową, złom metali kolorowych)

– odpady komunalne zbierane jako frakcja szkła (opakowania szklane bez

zawartości, opakowania ze szkła bezbarwnego i kolorowego, butelki, słoiki

falkony).

Częstotliwość wywozu wyżej wymienionych odpadów odbywa się raz w miesiącu według harmonogramu uzgodnionego między Zamawiającym a Wykonawcą.

Drugi filar selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi objazdowy odbiór przez Wykonawcę odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz opon bezpośrednio sprzed posesji właścicieli nieruchomości. Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych odbywa się dwa razy w roku – w okresie wiosennym raz i w okresie jesiennym raz, w terminach uzgodnionych wcześniej przez Wykonawcę i Zamawiającego. Szczegółowy harmonogram terminów odbioru odpadów wielkogabarytowych w poszczególnych miejscowościach Gminy oraz zasady odbioru każdorazowo poprzedzony jest akcją informacyjną ze strony Gminy Łubnice, poprzez ogłoszenia i kurendy jak również zamieszczony jest na stronie internetowej Gminy.

Trzeci filar selektywnej zbiórki odpadów komunalnych stanowi gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych działający na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach przy ul. Byczyńskiej 5. PSZOK czynny jest w pierwszą i ostatnią sobotę miesiąca od godziny 9.00 do godziny 14.00. Na terenie PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne wytworzone w gospodarstwach domowych przez mieszkańców Gminy Łubnice. Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. W PSZOK – u mieszkańcy Gminy Łubnice mogą zostawiać następujące odpady komunalne:

 • przeterminowane leki
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym świetlówki);
 • chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje) oraz opakowania po tych substancjach;
 • opakowania po środkach ochrony roślin;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w tym urządzenia zawierające freony – lodówki, zamrażarki);
 • odpady wielkogabarytowe (miedzy innymi: stoły, krzesła, szafy, wersalki, łóżka, itp.);
 • odpady budowlano – rozbiórkowe i odpady powstałe po remontach (w tym: panele, ramy okienne, drzwi, itp.) ilość odpadów dostarczanych przez właściciela nieruchomości nie może przekraczać ilości określonej w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łubnice;
 • zużyte opony
 • odpady zielone (odpady komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów);
 • tekstylia i odzież opakowania ze szkła białego i kolorowego;
 • opakowania z tworzyw sztucznych;
 • opakowania z papieru i tektury.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest naliczana od osoby. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy zdecydowali się na zbieranie odpadów w sposób selektywny ponoszą niższą opłatę, która wynosi 7 zł / miesiąc / osoba. Natomiast opłata za gospodarowanie odpadami w przypadku właścicieli zbierających odpady w sposób nieselektywny ponoszą opłatę podwyższoną wynoszącą 14 zł / miesiąc / osoba.

Zbiórką odpadów objęte zostały również nieruchomości niezamieszkałe na terenie Gminy Łubnice, które ponoszą opłatę za gospodarowanie odpadami w zależności od wielkości pojemnika i rodzaju gromadzenia odpadów, czy odpady są gromadzone w sposób selektywny, czy też nieselektywny. Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów przy selektywnym odbiorze odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych wynosi odpowiedni od wielkości kosza:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 18 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 36 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 95 zł;

4) pojemnik KP-7 w wysokości 370 zł;

5) pojemnik 10-M w wysokości 650 zł.

Opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów przy nieselektywnej zbiórce odpadów komunalnych opłaty wynoszą odpowiednio:

1) o pojemności 120 l – w wysokości 25 zł;

2) o pojemności 240 l – w wysokości 45 zł;

3) o pojemności 1100 l – w wysokości 130 zł;

4) pojemnik KP-7 w wysokości 460 zł;

5) pojemnik 10-M w wysokości 695 zł.

 1. Analiza możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

Zapisy art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. a u.c.p.g. nakładają na gminę obowiązek przeanalizowania możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przekazanych do składowania. W tym miejscu zaznaczyć należy, że zgodnie z art.. 9e ust. 1 pkt. 2 u.c.p.g. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Łubnice obowiązany jest do przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

21 czerwca 2012 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę Nr XXVI/481/12 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 oraz uchwałę Nr XLV/834/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/482/12 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, zmienionej uchwałą Nr XXXV/687/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą Nr XXXVIII/726/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 czerwca 2013 roku oraz uchwałą Nr XLI/765/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29 października 2013 roku.

Zgodnie z założeniami u.c.p.g. oraz Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego Gmina Łubnice należy do II regionu gospodarki odpadami komunalnymi dla którego instalacją spełniającą warunki regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych jest EKO-REGION Sp. z o.o. z siedzibą ul. Bawełniania 18, 97 – 400 Bełchatów.

W regionie II dwie instalacje spełniają warunki instalacji regionalnych do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK):

1. EKO REGION Sp. z o.o. w Bełchatowie, instalacja w Dylowie A – instalacja do mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów (MBP)

2. Przedsiębiorstwo Komunalne SANIKOM w Bełchatowie, instalacja w Woli Kruszyńskiej – instalacja do kompostownia selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów.

To właśnie do tych instalacji trafiają odebrane od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Łubnice zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania. Odpady komunalne odbierane z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice są odbierane i następnie transportowane do RIPOK przez firmę EKO-REGION Sp. z o.o. Oddział w Bełchatowie.

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. b u.c.p.g. zobowiązuje gminę do dokonania analizy w zakresie potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi. W ramach wywiązania się z ustawowego obowiązku zapewnienia porządku i czystości na terenie Gminy został utworzony punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , czyli tzw. PSZOK. Został on utworzony przy współpracy Gminy Łubnice oraz firmy EKO-REGION Sp. z o.o. zajmującą się odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Łubnice. Potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy obejmują głównie konieczność utwardzenie terenu Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łubnicach, zlokalizowanego na terenie oczyszczalni ścieków w Łubnicach, ul. Byczyńska 5. Wykonanie wiaty w celu zabezpieczenia odpadów zebranych na terenie PSZOK oraz zwiększenie ilości kontenerów. Innym ważnym zadaniem ciążącym na gminie jest przeprowadzenie rekultywacji składowiska odpadów komunalnych niespełniającego wymagań standardów unijnych.

W 2015 roku rozpoczęto rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Łubnicach. Wykonano następujące prace:

– powierzchnia składowiska została wyrównana, ubita i zagęszczona przez kompaktom,

– została uformowana czasza składowiska,

– odpady zostały częściowo przykryte warstwą ziemi.

 1. Analiza kosztów poniesionych w związku z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku)

Głównym kosztem związanym z funkcjonowaniem nowo wprowadzonego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi są koszty poniesione na odbiór, odzysk, recykling i unieszkodliwienie odpadów komunalnych, czyli koszty poniesione na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łubnice. Miesięczny koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych w 2015 roku wynosił 29 178,37 zł (jest to opłata ryczałtowa czyli niezależna od ilości odebranych odpadów), kwota roczna wyniosła 350 140,40 zł.

Powyższa kwota jest w całości przekazana firmie odbierającej odpady komunalne, ale nie stanowi ona jednak wszystkich kosztów związanych z prowadzeniem i obsługą systemu gospodarowania odpadami.

Koszty obsługi administracyjnej systemu zawierają w sobie: wynagrodzenie pracowników związanych z obsługą systemu, szkolenia, zakup materiałów biurowych, kampania informacyjno – edukacyjna, koszty egzekucji (upomnienia), wezwania, decyzje, opieka autorska oprogramowania niezbędnego do realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Do kosztów należy również doliczyć koszty poniesione na monitoring składowiska odpadów komunalnych, które wynosiły w 2015 roku 11 697,30 zł (badania morfologii składu odpadów, wód podziemnych z piezometrów, wód odciekowych, powietrza i poziom osiadania) oraz odbiór zużytych opon zebranych na składowisku odpadów w kwocie 756,00 zł i nadzór autorski programu do obsługi gospodarki odpadami firmy RedSoft z Cieszyna zapewniającej bieżącą obsługę systemu, w kwocie 2 398,50 zł. Zostały również poniesione koszty uprzątnięcia dzikiego składowiska odpadów na Bezuli w kwocie 1 082,40 zł. Rozpoczęto prace rekultywacyjne na składowisku odpadów polegające na uformowaniu czaszy składowiska przy użyciu kompaktora – w kwocie 41 072,89 zł.

Łączna kwota poniesionych wydatków na gospodarowanie odpadami w 2015 roku wyniosła 407 147,49 zł.

 1. Opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1

stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku

Opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku kształtują się w sposób następujący:

 • Należności – opłaty do pobrania z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok wynosiły: 366 175,23 zł
 • Wpływy (wpłaty) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2015: 344 740,23 zł
 • Nadpłaty z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2015 rok: 5 612,20 zł
 • Zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013, 2014 i 2015: 27 047,20 zł

W stosunku do właścicieli nieruchomości, którzy spóźniają się z wnoszeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysyłane są upomnienia niezwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca. W stosunku do osób, które nie uregulują należności po otrzymaniu upomnienia wystawione zostaną tytuły wykonawcze i opłata będzie ściągana przez komornika.

Według u.c.p.g. wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi muszą pokrywać wszystkie koszty związane z gospodarowaniem odpadami. Z przedstawionych danych wynika, iż nawet przy założeniu że 100% ściągalności zdeklarowanych wpłat od mieszkańców nie pokrywa wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi, brakująca kwota wynosi 40 972,26 zł. Jeżeli podzielimy tę kwotę prze liczbę zadeklarowanych osób na dzień 31 grudnia 2015 roku to należałoby podnieść stawkę o 0,94 zł od osoby, czyli stawka powinna wynosić 7,94 zł od osoby na miesiąc.

 1. Analiza liczby mieszkańców

Dokonując analizy na podstawie art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. d u.c.p.g. należy wziąć pod uwagę liczbę osób zameldowanych na terenie Gminy Łubnice oraz sumaryczną liczbę osób ujętych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. Zgodnie z danymi z urzędu stanu cywilnego na dzień 31 grudnia 2015 roku na terenie Gminy Łubnice zameldowanych było 4 223 osoby. Natomiast zadeklarowana przez właścicieli nieruchomości sumaryczna liczba osób zamieszkujących nieruchomości położone na terenie gminy wynosi 3 665 osób. Stan na dzień 31 grudnia 2015 roku. Różnica między wykazem osób zameldowanych, a zdeklarowanych wynosi 558 osób może wynikać z faktu, iż część osób zameldowanych na terenie Gminy Łubnice faktycznie zamieszkuje na terenie innej Gminy co jest związane z wyjazdem na czas nauki, pracy itp. Ponadto należy zwrócić uwagę, że w deklaracji wymienia się osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość.

 1. Analiza liczby właścicieli nieruchomości , którzy nie złożyli deklaracji i nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust.1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania , o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 u.c.p.g.

Stosownie do zapisów art. 3 ust. 2 pkt. 10 ppkt. e u.c.p.g., analizie powinna zostać poddana również liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1 u.c.p.g., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 – 12 u.c.p.g. Gmina Łubnice wprowadzając nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi z dniem 1 lipca 2013 roku objęła systemem prócz nieruchomości zamieszkałych, również nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady, czyli zakłady pracy, instytucje pożytku publicznego, itp. według danych posiadanych przez urząd Gminy, wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych złożyli stosowne deklaracje. Jeżeli jednak istnieje uzasadnione podejrzenie, że właściciel nieruchomości pozbywa się nieczystości stałych bądź ciekłych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami u.c.p.g., Wójt Gminy Łubnice wszczyna postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie. W trakcie postępowania gruntownie badany jest sposób pozbywania się odpadów lub nieczystości ciekłych z nieruchomości.

 1. Analiza ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Łubnice

Wartości odebranych poszczególnych frakcji odpadów komunalnych pochodzą z półrocznych sprawozdań składanych przez podmioty odbierające odpady komunalne z terenu Gminy Łubnice. Ilość odpadów komunalnych odebranych z terminu Gminy Łubnice w roku 2015 przedstawia się następująco:

Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych

[Mg]

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 598,5
20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31 2,6
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 1,62
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01,

17 09 02 i 17 09 03

1,78
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 79,2
15 01 07 Opakowania ze szkła 92,8
16 01 03 Zużyte opony 11,513
20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 35,1
20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 8,1

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań kwartalnych składanych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu Gminy Łubnice.

 1. Analiza ilości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy

Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu Gminy Łubnice w roku 2015 przedstawia się następująco:

Kod odebranych odpadów komunalnych Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych

[Mg]

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne 598,5 (cała masa odebranych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 została poddana innym niż składowanie procesom przetwarzania)

Przedstawione wartości wynikają ze sprawozdań półrocznych składanych przez podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy.

W tabeli uwzględniono tylko część odpadów zielonych ponieważ Gmina Łubnice jest gminą typowo rolniczą. Mieszkańcy będący właścicielami nieruchomości położonych na terenie Gminy sami zagospodarowują odpady zielone i biodegradowalne np. do spasania zwierząt gospodarskich oraz do wytwarzania kompostu do uprawy roślin.

 1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, osiągnięte przez Gminę Łubnice w 2015 roku

Zapisy art.3b oraz 3c u.c.p.g. obligują gminy do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 roku w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 roku. Poziom który musiał zostać osiągnięty w roku 2015 wynosi PR = 50%.

Gmina Łubnice osiągnęła poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania (TR) na poziomie TR = 11,14%. Jeżeli osiągnięty w roku rozliczeniowym poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania jest równy bądź mniejszy (TR = PR lub TR < PR) niż poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wynikających z załącznika do ww. rozporządzenia, poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w roku rozliczeniowym został osiągnięty.

W przypadku Gminy Łubnice TR jest mniejsze od PR, zatem osiągnięty poziom spełnia wymogi ustawy.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła dla roku 2015 powinien wynieść minimum 16%. Gmina Łubnice osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów w 2015 roku wyniósł 35,71%.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła dla roku 2015 powinien wynieść minimum 40%. Gmina Łubnice osiągnęła poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia ww. frakcji odpadów, w 2015 roku poziom ten wyniósł 70,00%.

 1. Podsumowanie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łubnice w 2015 roku.

Analizując zakres zadań nałożonych ustawowo na gminę w zakresie gospodarki odpadami, informuję iż Gmina Łubnice osiągnęła wszystkie wymagane rozporządzeniami poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych.

W roku 2015 rozpoczęto przy współpracy z firmą EKO-REGION Bełchatów prace rekultywacyjne na składowisku odpadów w Łubnicach. Gmina Łubnice została zobowiązana w 2014 roku do zamknięcia składowiska w związku z spełnieniem wymogów jakie powinny spełniać składowiska odpadów po roku 2014, w związku z powyższym do 2020 roku musi zostać zakończona rekultywacja składowiska.

Biorąc również pod uwagę fakt, iż z dniem 31 grudnia 2016 roku ubiega termin obowiązującej umowy na odbiór odpadów i należy przewidzieć wzrost ceny za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Przewidując wzrost ceny za odbiór odpadów komunalnych na poziomie 20% stawka od mieszkańca na miesiąc powinna być zwiększona o 1,60 zł, czyli przy segregowanych odpadach winna wynieść 9,54 zł.

 

Przygotowała:

Violetta Trzeciak

Inspektor w Urzędzie Gminy w Łubnicach

Zatwierdził:

Henryk Ciosek

Wójt Gminy Łubnice

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455