Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach – Informacja

 

Gminna Spółka Wodna w Łubnicach – Informacja

Przewodniczący GSW w Łubnicach Pan Jan Musiałek podczas zebrań wiejskich omawiał działalność Spółki Wodnej w latach 2007 – 2010, która otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi dotację na łączną kwotę 143 410 zł, przy udziale środków własnych 46 349 zł. Z tych środków została wykonana konserwacja rowów o łącznej długości 23 749 m. Za pracę społeczną Prezesowi, Zarządowi i delegatom składamy serdeczne podziękowania.

by admin, Marzec 17, 2011

Czytaj wiecej

Zebranie sprawozdawczo wyborcze Jednostek OSP

Na przełomie ostatnich 3 miesięcy odbyły sie zebrania sprawozdawczo wyborcze Jednostek OSP.

w rozwinięciu opis przebiegu poszczególnych:

 

by admin, Marzec 17, 2011

Czytaj wiecej

ZEBRANIA WIEJSKIE

 

ZEBRANIA WIEJSKI SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2011 Wójta Gminy Łubnice z dnia 18-01-2011 w Gminie Łubnice odbywają się zebrania sprawozdawczo – wyborcze sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Łubnice na kadencję obejmującą lata 2011-2014. Poszczególne zebrania przebiegają zgodnie z harmonogramem i ramowym porządkiem obrad.

by admin, Marzec 17, 2011

Czytaj wiecej

Konkurs: Upowszechnianie kultury fizycznej 2011

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(tekst jednolity Dz.U. z 2010 r Nr 234 poz. 1536).

WÓJT GMINY ŁUBNICE
98-432 Łubnice, ul. gen. Sikorskiego 102

ogłasza otwarty konkurs ofert
dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Łubnice na realizację zadań publicznych w zakresie:

upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Łubnice w 2011 roku– zadanie zlecone do realizacji w formie wspierania realizacji zadania publicznego

by admin, Marzec 8, 2011

Czytaj wiecej

NSP 2011

 

Informacja dla mieszkańców gminy Łubnice


W dniach od 1 do 17 marca 2011 r. w ramach prac przygotowawczych zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

by admin, Marzec 4, 2011

Czytaj wiecej