mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead
in /ZSLUBNICE/ip_cms/includes/db.php on line 25

WARNING session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /ZSLUBNICE/ip_cms/includes/error_handler.php:60)
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/session.php on line 21

WARNING session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /ZSLUBNICE/ip_cms/includes/error_handler.php:60)
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/session.php on line 21

WARNING Illegal string offset 'name'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 65

WARNING Illegal string offset 'template'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 66

WARNING Illegal string offset 'associated_group'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 67

WARNING Illegal string offset 'associated_module'
in /ZSLUBNICE/ip_cms/frontend/zone.php on line 68

Pedagog szkolny
home sitemap

 

 

 

Największą chlubą nie jest to aby nigdy się nie potknąć, ale to, aby po każdym upadku dźwignąć się i stanąć na nogi”


Drogi uczniu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny

- Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem

- Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej

- Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać

- Chciałbyś z kimś porozmawiać

- Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób (wolontariat)

- Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.Drogi Rodzicu

Zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:

- Niepokoi Cię zachowanie dziecka

- Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach

- Masz pytanie dotyczące wyników w nauce dziecka i jego funkcjonowania w szkole

- Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania

- Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić

- Szukasz pomocy

Zapraszam do współpracy Was drodzy rodzice, wspólnie będziemy szukać rozwiązań trudnych sytuacji wychowawczych i wspierać aktywne życie naszych dzieci.

 

Oto zadania związane z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, które ustawodawca przypisał, w myśl najnowszego rozporządzenia, wszystkim nauczycielom i specjalistom - w tym szkolnemu pedagogowi.

 • Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  Polega ona na rozpoznawaniu (diagnozowaniu) i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, wynikających w szczególności z niepełnosprawności, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, niedostosowania społecznego, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą, z innych potrzeb ucznia nie wymienionych enumeratywnie w rozporządzeniu.

 • Działania pedagogiczne prowadzone wraz z nauczycielami i innym specjalistami:

  • w przedszkolu (zerówka) - obserwacja pedagogiczna zakończona analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

  • w klasach I-III szkoły podstawowej - obserwacja i pomiar pedagogiczny mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się;

  • w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej - doradztwo edukacyjno-zawodowego.

 • Udział w pracy zespołu tworzonego przez nauczycieli i innych specjalistów pracujących w szkole z dzieckiem. Celem zespołu jest:

  • analiza poziomu wiadomości, umiejętności i funkcjonowania ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej (także ucznia co do którego stwierdzono na podstawie działań pedagogicznych potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną), a następnie opracowanie dla niego planu oddziaływań edukacyjnych lub terapeutycznych - okresowa ocena skuteczności zaplanowanych działań;

  • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Współpraca przy tworzeniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 • Udzielanie uczniom porad i konsultacji.

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich umiejętności wychowawczych, szczególne w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

Zadania przypisane bezpośrednio pedagogowi szkolnemu

 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.

 • Wspieranie mocnych stron uczniów.

 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych i zapobieganie zaburzeniom zachowania.

 • Realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczególnych uczniów.

 • Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej.

Pedagog może również (tak jak i inni nauczyciele i specjaliści zatrudnieni w szkole) prowadzić zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej, a także - o ile posiada odpowiednie kwalifikacje, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.

Szukanie pomocy jest oznaką siły a nie słabości.

 

Witam wszystkich!!!

 

Nazywam się Marta Zych, od września 2003r. pracuję w Zespole Szkól im. Armii gen. Andersa w Łubnicach na stanowisku pedagoga szkolnego. Moim zadaniem jest poznanie indywidualnych potrzeb uczniów, analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Zajmuje się również działaniami profilaktyczno-wychowawczymi, staram się zorganizować opiekę i pomoc materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, pomagam wybrać uczniom kierunek kształcenia i przyszły zawód. Utrzymuję również kontakty z pedagogami z innych szkół, czasami wyjeżdżam na ciekawe szkolenia czy seminaria, kontaktuję się z nauczycielami, wychowawcami klas, dyrekcją, rodzicami oraz instytucjami służącymi pomocą dzieciom i rodzinie.

 

Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

 

Jeśli nie potrafisz samodzielnie zdecydować co robić
po ukończeniu szkoły, jaki kierunek studiów wybrać

- zapraszam na rozmowę i oferuję pomoc. 

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami

 

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Wieruszowie

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie

 • Sąd Rejonowy w Wieluniu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich

 • Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie

 • Dom Dziecka w Komornikach

 • Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łubnicach