Klasy pierwsze gimnazjum - rok szk. 2016/2017

KLASA Ia


PoniedziałekWtorek ŚrodaCzwartekPiątek
1-----
2j.polskibiologiaj.polskireligiareligia
3historiamatem.zaj.z wych.j.polskifizyka
4j.niem.matem.w-fw-fchemia
5chemiaj.polskij.ang.w-fj.ang.
6j.ang.w-fgeogr.historiaj.polski
7matem.j.niemzaj.techn.matem.WDŻ/Św.
8plastykaZDWinf.A1inf.A2
9Św.Św.Św.Św.

KLASA Ib


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1chemiageogr.j.polskireligiareligia
2historiaplastykamatem.j.polskij.polski
3j.polskihistoriazaj.z wych.biologiachemia
4j.polskimatem.w-fw-fmatem.
5j.niem.j.niem.j.ang.w-fj.ang.
6j.ang.w-fzaj.techn.matem.fizyka
7inf.B1Św.
inf. B2
8Św.ZDW
Św.

Klasy drugie gimnazjum - rok szk. 2016/2017

KLASA IIa


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1-----
2j.niem.j.niem.zaj.techn.matem.geogr.
3j.polskireligiazaj.z wych.WOSj.polski
4biologiaj.polskij.ang.biologiaj.ang.
5j.ang.matem.fizykafizykamatem.
6religiaj.polskihistoriageogr.historia
7w-fw-fchemiazaj.art.w-f
8w-fZDW
matem.WDŻ
9Św.Św.
Św.Św.

KLASA IIb


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1fizykareligiazaj.techn.Św./w-f chł.matem.
2j.polskimatem.geogr.geogr.historia
3j.niem.matem.zaj.z wych.j.polskij.polski
4matem.j.niem.j.ang.j.polskij.ang.
5j.ang.historiareligiazaj.art.fizyka
6biologiaWOSchemiaŚw./w-f chł.biologia
7w-f dz.w-f dz./Św.w-f chł.
w-f dz.
8w-f dz.ZDWw-f chł.
Św.

Klasy trzecie gimnazjum - rok szk. 2016/2017

KLASA IIIa


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1-----
2fizykamatem.matem.j.polskichemia
3geografiaj.niem.zaj.z wych.religiareligia
4j.ang.historiaj.polskimatem.w-f
5matem.w-fw-fhistoriaj.polski
6zaj.art.EDBj.ang.muzykaj.ang
7biologiaj.polskiWOSw-fj.polski
8j.p./ch./WOS/m.inf.A1f./b./g./h.ZDWinf.A2
9Św.Św.Św.Św.Św.

KLASA IIIb


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1j.polskih./b./m./j.p.f./ch./g./WOSchemiaj.polski
2geogr.j.polskij.polskiEDBmatem.
3fizykaj.polskizaj.z wych.
historiaWOS
4j.ang.historiareligiazaj.art.w-f
5religiaw-fw-fmatem.biologia
6j.niem.matem.j.ang.matem.j.ang.
7muzyka

w-finf.B2
8inf.B1/Św.

ZDW/Św.Św.