Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Written by admin, Wrzesień 3, 2018

Łubnice, dnia 31.08.2018r

Znak sprawy: UZ.271.1.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: projektu pn. „Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie”

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano na stronie internetowej: www.bip.lubnice.akcessnet.net, www.uglubnice.com.pl,

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zmian.) Zamawiający informuje, że najkorzystniejszą ofertę dla realizacji zamówienia złożyli:

Firma Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice – cena oferty: 6.694,38 zł brutto liczba uzyskanych punktów: 100,00. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów, biorąc pod uwagę kryteria opisane w Zapytaniu ofertowym. Punktacja przyznana ofercie: kryterium „Cena” – 100,00 pkt.

Poniżej zestawienie ocen i porównania złożonych ofert w podmiotowym postępowaniu:

Nr oferty Nazwa i adres wykonawcy Wartość oferty brutto Cena Suma
1 Logistyka Odpadów Sp. z o.o.,

ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

6.694,38 zł 100 100
2 PHUP „EURO-GAZ” Sp.j, Zgórsko, ul. Leśna 48,

26-052 Nowiny

6.760,27 zł 99,02 99,02
3 RENOVO S.C., ul. Herlinga-Grudzińskiego 48m. 8,

91-498 Łódź

6.832,75 zł 97,97 97,97

Stwierdzono, że najniższą cenę na realizację zamówienia zaoferował:

Logistyka Odpadów Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice

Z w/w wykonawcą zostanie zawarta umowa.

Zamawiający

Prezes OSP Ludwinów

Tadeusz Boguś