Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie

Written by admin, 17 sierpnia, 2018

Łubnice, dnia 17 sierpień 2018 roku

UZ.271.1.2018

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

prowadzone na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zmianami), umowy o przyznaniu pomocy Nr 00462-6935-UM0510739/18 z dnia 19 czerwca 2018 roku, na podstawie art. 43a ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (tj. Dz.U. z 2018r. poz.627) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018r. poz. 396)

 1. Zamawiający:

nazwa: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie

adres: Ludwinów 1, 98-432 Łubnice

telefon: 62 78 47 028

faks: 62 78 47 015

strona internetowa: www.bip.lubnice.akcessnet.net/

adres e-mail: przetargi@uglubnice.com.pl

godziny urzędowania: poniedziałek od 7:30 do 15:30

wtorek – piątek od 7:00 do 15:00

 1. Opis przedmiotu zamówienia
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie

  1. Zakres zadania obejmuje:

Zakres zadania obejmuje:

 1. Demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek, transport, rozładunek i utylizacja płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie – szacunkowa ilość: 329,448 m2;
 2. Ważenie wyrobów zawierających azbest bezpośrednio z posesji po dokonaniu całkowitego demontażu na obiekcie. Okoliczność zważenia wyrobów i ich waga winny być potwierdzone podpisami przedstawiciela Wykonawcy wykonującego tę czynność, właściciela (posiadacza) nieruchomości i przedstawiciela Zamawiającego;

Waga zdemontowanych elementów zawierających azbest zostanie potwierdzona przez Wykonawcę na podstawie ważenia ich w miejscu unieszkodliwiania odpadów.

 1. W zależności od informacji przekazywanych od właściciela nieruchomości o gotowości do demontażu wyrobów zawierających azbest Wykonawca ustali termin wykonania i zakres prac do wykonania;
 2. Przed rozpoczęciem prac (w terminie co najmniej 7 dni) Wykonawca ma obowiązek dokonania zgłoszenia przystąpienia do prac polegających na zabezpieczaniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest (właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu) – zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 71, poz. 649 oraz § 1 ust. 1 pkt. 4 lit. b) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest.
 3. Sporządzenie przez Wykonawcę szczegółowego harmonogramu prac uwzględniającego 7 dniowy okres przypadający od zgłoszenia do rozpoczęcia prac na terenie gminy.
 4. Kopię zgłoszeń, o których mowa w pkt. 5 oraz szczegółowy harmonogram prac, o którym mowa w pkt. 6 Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu niezwłocznie po ich dokonaniu.
 5. Potwierdzenie przejęcia odpadu od właściciela nieruchomości (protokół odbioru odpadu) sporządzony w trzech egzemplarzach: dla odbierającego wyroby zawierające azbest, dla Zamawiającego oraz dla właściciela nieruchomości;
 6. Udokumentowanie przekazania odpadu na składowisko – miejsce unieszkodliwiania (karta przekazania odpadu – sporządzona w trzech egzemplarzach: dla Zamawiającego, dla Wykonawcy, dla odbiorcy odpadu). Składowisko odpadów niebezpiecznych musi posiadać Pozwolenie zintegrowane na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest, musi również być ostatecznym odbiorcą odpadów zawierających azbest;
 7. Po wykonaniu prac wykonawca ma obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych – sporządzonego w trzech egzemplarzach: dla Zamawiającego, właściciela/administratora nieruchomości oraz dla Wykonawcy;
 8. Łączna szacunkowa ilość wyrobów zawierających azbest planowanych do utylizacji wynosi 329,448 m2;
 9. Wykonawca zobowiązany jest dysponować odpowiednim wyposażeniem technicznym oraz osobami przeszkolonymi w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.
 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo :

– zmniejszenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest;

– zwiększenia ilości usuwanych wyrobów zawierających azbest, w granicach 30 %

  1. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, np.:
 1. Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r, poz. 992);
 2. Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r. poz. 799);
 3. Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202);
 4. Ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 3, poz. 20 z późn. zm.)
 5. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. z 2005 r., Nr 216, poz. 1824);
 6. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649 z późn.zm.);
 7. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31);
 8. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów) Dz.U. z 2010 r. poz. 249
 9. Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 169)
  1. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia: organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, celem ułatwienia prawidłowego obliczenia ceny.

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają:
 3. zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych o kodach: 170601 – materiały izolacyjne zawierające azbest; 170605- materiały konstrukcyjne zawierające azbest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992),
 4. uprawnienia do prowadzenia działalności pozwalającej na wytwarzanie i gospodarowanie odpadami w tym zawierającymi azbest i/lub zbieranie odpadów zawierających azbest, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 992), w przypadku gdy zamierza zbierać te odpady w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r., poz. 992)
 5. uprawnienia do prowadzenia prac na terenie gminy Łubnice
 6. Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownego aktualnego zezwolenia lub decyzji (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 7. Kryteria wyboru oferty
 8. Kryterium oceny ofert: cena – 100%

W powyższym kryterium oceniana będzie cena (w złotych) brutto oferty. Wykonawca w tym kryterium może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru :

 

Przyjmując, że 1% = 1 punkt

 1. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia: organizację i zabezpieczenie placu robót, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wypadkową, a także za zniszczenia własności prywatnej i osób prawnych spowodowane swoim działaniem lub niedopatrzeniem związanym z realizacją niniejszego zamówienia.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia, celem ułatwienia prawidłowego obliczenia ceny.

 1. Zamówienie zostanie powierzone Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (oferta która uzyska największą liczbę punktów) spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.
 2. ZASADY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
 4. Termin składania ofert: do 31 sierpnia 2018r. do godziny 12.00
 5. Ofertę należy złożyć w wersji papierowej w zabezpieczonej kopercie opatrzonej napisem:

Zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Ludwinowie

„OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie”

Nie otwierać przed 31.08.2018r. godz. 12.10

 1. UWAGA: Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Łubnicach, 98-432 Łubnice, ul. Gen. Sikorskiego 102 osobiście lub pocztą decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
 2. UWAGA: Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Termin uważa się za zachowany jeżeli fizycznie wpłynie do Urzędu Gminy w Łubnicach zgodnie z pkt 1
 3. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
    1. Przygotowanie oferty:
  1. Oferta musi obejmować całość zamówienia i musi być sporządzona zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia
  2. Formularz oferty oraz załączniki do oferty muszą być sporządzone w języku polskim, pisemnie, musza być podpisane przez osoby upoważnione w taki sposób aby możliwie było odczytanie podpisu (podpis może być uzupełniony pieczątką imienną).
  3. Każda poprawka w ofercie musi być podpisana przez osobę/y podpisującą ofertę.
  4. Upoważnienie do podpisywania oferty musi być załączone do oferty o ile nie wynika z innych dokumentów powszechnie dostępnych.
  5. Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną, opatrzone datą i czytelnym podpisem lub podpisem nieczytelnym opatrzonych imienną pieczątką, dopuszcza się złożenie powyższych dokumentów poświadczonych przez notariusza.
  6. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.
  7. Konsekwencje nieprawidłowego zaadresowania oferty będą obciążały wykonawcę (w tym konsekwencje zapoznania się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert w sytuacji, gdy na skutek braku oznaczenia koperty zostanie ona rozpieczętowana i pracownicy zamawiającego zapoznają się z jej treścią nie wiedząc o tym, że jest to oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego).
  8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia powinny być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawierać odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
    1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
    2. Zamawiający poprawi Wykonawcy w ofercie:

– oczywiste omyłki pisarskie,

– oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

 1. Przesłanki odrzucenia oferty
    1. Oferta podlega odrzuceniu w szczególności, gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego

2) została złożona przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym

3) oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny

4) stwierdzono brak podpisu osoby/osób upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy na formularzu ofertowym

5) stwierdzono brak wymaganych załączników (kopii zezwoleń, o których mowa w pkt. III)

 1. Termin realizacji umowy

1. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 września 2018 roku.

 1. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia
    1. Warunki istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
    2. Wynagrodzenie wykonawcy zostanie ustalone na podstawie faktycznej ilości odebranych odpadów i ceny jednostkowej ustalonej w ofercie wykonawcy. Cena jednostkowa nie może ulec zmianie przez cały okres obowiązywania umowy. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura, płatna przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury oraz kart przekazania odpadów.
 2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 6. Informacja o planowanych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie planuje udzielania zamówień uzupełniających.

 1. Unieważnienie postępowania
    1. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie i bez podania przyczyny.
    2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

Zamawiający zamieści informację o unieważnieniu postępowania na stronie internetowej.

 1. Dodatkowe postanowienia
 2. Wszelkie pytania dotyczące prowadzonego postępowania należy kierować w formie pisemnej, na adres, fax lub drogą elektroniczną:

Urząd Gminy w Łubnicach, ul. Gen. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice, fax: 627847015, email: przetargi@uglubnice.com.pl

 1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę przekazuje się niezwłocznie wszystkim wykonawcom oraz upublicznia na stronie internetowej:

http://www.bip.lubnice.akcessnet.net/

 1. Zamawiający zastrzega możliwość zakończenia niniejszego postępowania bez wyboru żadnej z ofert.
 2. Osoby wskazane do kontaktu z wykonawcami:

Violetta Trzeciak, – Tel. 627847028

 1. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezes Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie, adres: Ludwinów 1, 98-432 Łubnice;
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Łubnice jest Henryk Ciosek adres e-mail: uglubnice@uglubnice.com.pl , adres: Ludwinów 1, 98-432 Łubnice;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Demontaż i unieszkodliwienie płyt azbestowych z budynku OSP w Ludwinowie;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 8. posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 1. nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

Tadeusz Boguś

Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Ludwinowie

 

Załączniki

 1. Oferta
 2. Umowa
 3. Zapytanie-ofertowe

 

 

Kalendarium Sesji i Komisji

Numery alarmowe

Numery konserwatorów sieci kanalizacyjnej:

606 655 039

608 743 350

Numery konserwatorów sieci wodociągowej:

602 524 293

605 220 455

„CZYSTE POWIETRZE”

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste powietrze”
Osoba kontaktowa:

Wojciech Krawczak – tel 795 324 852

Biblioteka oraz świetlice wiejskie

Godziny otwarcia gminnej biblioteki publicznej:

Łubnice (pn, śr, czw) – od 9 do 18 oraz (pt) – od 9 do 12

Wójcin (wt, pt) – od 14 do 19

Dzietrzkowice (pn, śr) – od 13 do 18

Godziny otwarcia świetlic wiejskich:

Wójcin (pn-pt) – od 18 do 21

Łubnice (pn-pt) – od 15 do 18

Kolonia Dzietrzkowice (wt, czw) – od 17:30 do 21 oraz (piątek) – od 17:30 do 20:30

Dzietrzkowice (pn) – od 17:30 do 21; (śr) – od 17:30 do 20:30 oraz (sobota) – od 15:30 do 19

PSZOK

Projekt „Wspieraj lokalnie” realizowany jest przez Instytutut Wsparcia Organizacji Pozarządowych we współpracy z PITax.pl. Rozliczenie PIT.