Herb Gminy


Gmina Łubnice

Herb Gminy

Gmina Łubnice

Obwieszczenie

Written by admin, Lipiec 31, 2017

Łubnice, 31 lipca 2017r.

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1073), art. 39 ust.1 w związku z art.46 pkt.1 oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Łubnicach Uchwały nr XXVI/130/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 318/3, 318/4, 319 (obręb Łubnice) wraz z przystąpieniem do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej na potrzeby dokumentu, w formie pisemnej na adres

Urząd Gminy Łubnice ul. Gen. W. Sikorskiego 102, 98-432 Łubnice,

oraz ustnie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres

e-mailowy: uglubnice@uglubnice.com.pl

w terminie do 28 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości , której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Wójt Gminy Łubnice.

Przedmiotem ustaleń planu jest zakres określony w art. 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Wójt Gminy Łubnice